تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مجتبي بحري پور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده

تاريخ دفاع : 6/7/87

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر وحيد قاسمي

بررسي تأثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر ميزان دينداري آنان (مطالعه­ي موردي: دانشجويان دانشگاه كاشان)

چكيده

مهمترين هدف اين تحقيق، شناخت تأثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر ميزان دينداري آنان بوده است. جامعه­ي آماري اين تحقيق­كل دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه كاشان در سال تحصيلي 87-1386بوده­اند­كه تعداد آنها 5295 دانشجو مي­باشد. اين تحقيق به روش پيمايش انجام شده و تكنيك­گردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. در اين تحقيق بر اساس فرمول كوكران 362 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب­گرديده و جهت انتخاب نمونه از روش نمونه­گيري سهميه­اي استفاده شده است.

نتايج فرضيات اين تحقيق نشان مي­دهدكه پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر ميزان دينداري آنان تأثيرگذار است، ميانگين ميزان پايبندي دانشجويان نسبت به هر يک از ابعاد چهارگانه­ي دينداري (اعتقادي، تجربي، پيامدي و مناسکي)، بر اساس پايگاه اقتصادي- اجتماعي­شان متفاوت است، بين منزلت شغلي پدر، درآمد سرانه­ي خانوار و تحصيلات والدين با ميزان دينداري دانشجويان رابطه­ي معناداري وجود دارد و بين متغيرهاي زمينه­اي جنس و سن با ميزان دينداري دانشجويان رابطه­ي معناداري وجود دارد در حاليكه اين رابطه بين متغير زمينه­اي وضعيت تأهل و ميزان دينداري دانشجويان مشاهده نگرديده است.

علاوه بر نتايج آزمون فرضيات اين تحقيق، نتايج ديگر اين تحقيق كه بر اساس مقياسهاي ساخته شده توسط محقق به دست آمده نيز نشان مي­دهدكه متوسط نمره­ي دينداري دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه كاشان در سال تحصيلي 87- 1386، 64/3 بوده است­كه مي­توان گفت­كه نمره­ي دينداري آنان نسبتاً بالاست به طوريكه ميانگين نمره­ي پايبندي به بعد اعتقادي دينداري44/4 ، بعد تجربي06/4 ، بعد مناسكي07/3 و بعد پيامدي87/2 بوده است، ميانگين نمره­ي دينداري دانشجويان زن بيش از ميانگين نمره­ي دينداري دانشجويان مرد بوده است، ميانگين نمره­ي دينداري دانشجويان مقطع كارشناسي بيش از ميانگين نمره­ي دينداري دانشجويان ديگر مقاطع تحصيلي بوده است، ميانگين نمره­ي دينداري دانشجويان دانشكده­ي علوم پايه، بيش از ميانگين نمره­ي دينداري دانشجويان ساير دانشكده­ها بوده است.

واژه هاي کليدي: پايگاه اقتصادي- اجتماعي، دانشجو، دين، دينداري، دانشگاه­کاشان.