تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرتضي عباسي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر غلامحسين شريفي- دكتر اميرحسين پورجوادي

تاريخ دفاع : 30/7/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمدرضا نصراصفهاني

نقش غزليات سعدي در موسيقي دستگاهي

چكيده

غرض از برانگيختن اين بحث آن است كه نگارنده پيوند شعر و موسيقي را در چشم انداز دانش موسيقي كهن ايراني مورد بررسي قرار دهد و اوزان منتخب سعدي را در ترازوي مضامين شعرش بسنجد و پيام هاي شاعرانه ي او را كه بيانگر دقيقي براي درك و شناخت شيوه ي سخنوري اوست در طيف جاذبه ي اوزان در مطالعه آورد و نقش بهگزيني الفاظ را در تركيب كلام وي مورد تحليل قرار دهد. بررسي موسيقايي شعر فارسي يا به عبارت بهتر، شرح اشعار بر مبناي تناسب آنها با نغمات موسيقي ايراني طرحي است كه جز مواردي سربسته يا منحصر به ذكر آماري بكارگيري واژگان مرتبط با موسيقي يا ذكر آلات و ادوات، در اين دوران ذهن و فكر سياحان معني را به خود مشغول ننموده است كه آن هم به گستردگي و فراگيري پژوهش حاضر نيست. اين وجيزه به تبيين رابطه ي شعر و موسيقي و تأثير آن ها، بررسي اوزان عروضي، ميزان آشنايي سعدي با هنر موسيقي و روايت موسيقايي غزل هايي مي پردازد كه به دست تواناي نامور مردان موسيقي سازي و آوازي ايران بر اريكه ي خلود تكيه زده است.

واژه هاي كليدي: غزل، سعدي، وزن، موسيقي، موسيقي دستگاهي، تحليل موسيقايي.