تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سهيلا كديوري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود براتي

تاريخ دفاع : 27/7/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محسن محمدي فشارکي

مقايسه انديشه هاي عرفاني ابوسعيدابوالخير وبهاءولد

چكيده

اين نوشتار، پژوهشي، تطبيقي، تحليلي، دربررسي جلوه هاي تصوف وعرفان ردستگاه انديشگي ابوسعيد ابوالخير،فضل الله بن احمدبن احمد بن ابراهيم ميهني(357-440ق)وبهاءالدين ولد، محمدبن حسين خطيبي بکري(543-628ق)است.

اين تحقيق کوشيده است ؛تابا معرفي، زندگي نامه وتحليل شخصيت فردي واجتماعي وآثاراين دوعارف ؛مهم ترين تأملات دروني،ذوقي وژرف انديشي هاي هريک وتوجه به مفاهيم قرآني واستنباط از معاني، ونگاه تأويل گرايانه هريک به هستي رابررسي نمايد.

پژوهشگر پس از پرداختن به موارد مذکور به طور جداگانه ؛براساس استقصايي که درانديشه ها، تأملات دروني وبررسي اصطلاحات وتعابير حوزة ذهن وزبان هرکدام انجام داده است ؛به نظام وساختاري ازاشتراکات وتشابهات بين آن دو دست يافته است؛بنابراين درچهاربخش تشابه درمباني واصول عرفاني، تشابه در آموزه هاي اخلاقي، تجارب بهاءولد محک اعمال ابوسعيد، بررسي وتشابه وتمايز اصطلاحات وتعابير عرفاني، عوامل مشترک وزمينه ساز مشرب عرفاني اين دو عارف را ارزيابي کرده است؛ وبن مايه هاي اصيل عرفاني را شناسانده است بن مايه هاي که، چون چراغ هايي دريک رسته قرار گرفته وتاريکي هاي سيروسلوک باطني را، روشن مي کند.

دربخش پاياني به طور تطبيقي؛ تفاوت وتمايز هاي موجود ميان مشرب عرفاني اين دو عارف که برخاسته از تفاوت درشخصيت فردي وتأملات دروني وذوقي اين دوعارف است؛ ترسيم شده است.

واژه هاي کليدي: ابوسعيدابوالخير، بهاءولد، تحليل، عرفان، مقايسه