تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عباسعلي ابراهيمي مهر

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مرتضي هاشمي

تاريخ دفاع : 24/7/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر طاهره خوشحال

شکل شناسي داستان گرشاسب نامه اسدي طوسي

چكيده

در ادامة حماسـه سرايـي در قـرن پنجم هجري، يکـي از آثار گرانبهـاي حماسـي يعنـي گرشاسب نامـه به عـرصــه ادبيـات فارسـي عرضه شد و به عنوان نخستين و موّفق ترين پيرو و تالي شاهنامـه ،جايگاه خـود را براي هميشــه در ادبيات فارسي تثبيت کرد.

به دليل زيبايي و جذابيت اين منظومة حماسي لازم به نظر مي رسيد که گامي در راه شناسايي اين اثر ارزنـده برداشته شود . در شکل شناسـي داستان گرشاسب نامه که هدف اصلـي اين رساله است،سعي شده است ضمن معرفي داستـان و نويسنده آن،عناصـر مختلف داستان از جمله گفتار،کردار،پندار،روايت داستان ، طرح داستان و...مورد بررسـي قرار گيرد.

برخـي مضامين داستان گرشاسب نامـه شباهت فراوانـي با مضامين شاهنامه فردوسـي دارد . نگارنده در حد توان خويش و گنجايي اين نوشتار،ديدگاه دو شاعر و نيز توان آنها را در تصويـر سازي و جزالت کلام مـورد بررسـي و مقايسه قرار داده است.همچنين،در اين رساله به مقايسـة قهرمانان برجستـه و اصلـي دو منظومــه (گرشاسب و رستم) پرداخته شده است.

اين منظومـه از لحاظ ساختـار زبانـي و ادبـي نيز براي پژوهندگان دقايـق زبان فارسي اهميت فراواني دارد و بـه عنوان يکي از آثار برجستـه سبک خراسانـي،سرشار از ويژگيهـاي سبکـي اين دوره است . نگارنـده پاره اي از اين جنبـه هاي هنـري را بر شمرده است.

روش تحقيق در اين رسالـه اسنـادي _کتابخانـه اي و نيـز تحليل محتواست . هدف از انجـام ايـن تحقيق، تجزيـه و تحليـل درونمايـة داستـان گرشاسب نامـه و طبقـه بندي عناصـر مختلف آن است . بديـن طريـق زمينــة شناخت بيشتر اين اثر ادبي و مقايسة آن با ساير آثار ادبي فراهم مي شود.

واژه هاي کليدي: شکل شناسي، حماسه، داستان، اسطوره، گرشاسب نامه