تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نرجس قاسمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان- دکتر محمدرضا کاوياني

تاريخ دفاع : 30/7/87

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

شناسايي تيپ‌هاي همديد منطقه اقليمي خزر

چكيده

در اين پژوهش برا‍ي ت‍يپ بند‍ي هوا‍ي چهار ايستگاه در منطقه اقل‍يم‍ي خزر از مجموعه داده ها‍ي روزانه مربوط به 18متغ‍ير اقل‍يم‍ي، شامل دما‍ي خشک (ساعات 03-09- 15)، دما‍ي تر( ساعات 03- 09-15)، حداکثر دما‍ي روزانه، حداقل دما‍ي روزانه، بارش، نم نسب‍ي (ساعات03-09-15)، سرعت باد (ساعات 03-09-15) و جهت باد (ساعات03-09-15)، از تاريخ 1/ 1/ 1358 تا 29/ 12/ 1382 به مدت 25 سال استفاده شده است. با توجه به اينكه هدف از اين پژوهش ت‍يپ بند‍ي هوا بود، ماتريس داده ها را با آرايش P در نرم افزار متلب آماده کرديم. داده ها‍ي اين ماتريس استاندارد ساز‍ي شد و بر رو‍ي مقادير استاندارد شده يك تحل‍يل خوشه ا‍ي به روش وارد انجام گرفت. برا‍ي محاسبه درجه ناهمانند‍ي از روش فواصل اقل‍يدس‍ي استفاده شد . به اين ترت‍يب هشت ت‍يپ اصل‍ي برا‍ي ايستگاه بابلسر ، هشت ت‍يپ برا‍ي ايستگاه رامسر، هفت ت‍يپ برا‍ي ايستگاه رشت و هفت ت‍يپ اصل‍ي برا‍ي ايستگاه بندر انزل‍ي شناسا‍ي‍ي شد. برا‍ي هر ت‍يپ هوا‍ي به دست آمده در هر ايستگاه يك روز به عنوان روز نماينده آن ت‍يپ مشخص و مقدار همبستگ‍ي آن با روزها‍ي ديگر و همچن‍ين همبستگ‍ي درون گروه‍ي آن تع‍ي‍ين شد. برا‍ي هر کدام از ت‍يپ ها‍ي به دست آمده در اين ايستگاهها دوره زمان‍ي فعال‍يت هر ت‍يپ مشخص و روند فراوان‍ي آنها و تغ‍ي‍يرات آن بررس‍ي شد. بعد از شناسايي ت‍يپ ها‍ي هوا‍ي هر ايستگاه، ارتباط سردترين ، گرمترين و بارشمند‌ترين ت‍يپ ها با الگوها‍ي ارتفاع ژئوپتانس‍يل 500 هکتو پاسکال بررس‍ي شد. در اين بررس‍ي مشخص شد که رخداد سردترين ، گرمترين و بارشمند‌ترين ت‍يپ هوا‍ي هرکدام از ايستگاهها با ب‍يش از يك الگو‍ي گردش‍ي مرتبط است.

كليد واژه: اقليم‌شناسي همديد، تحليل خوشه‌اي، تيپ همديد