تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هوشنگ خالدي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي چلونگر

تاريخ دفاع : 16/9/87

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر اصغر فروغي ابري

بررسي تحولات سياسي اجتماعي و فرهنگي اصفهان از ابتداي دوره قاجاريه تا روي كارآمدن ناصرالدين شاه (1193-1264 هجري قمري)

چکيده

شهر اصفهان پس از سقوط صفويه دچار خسارات و تلفات فراواني گرديد و تا حدودي عظمت و شكوه گذشته خود را از دست داد. در ابتداي دوره قاجاريه، اصفهان همواره محل تاخت و تاز مدعيان قدرت بود. در دوره فتحعلي شاه به ويژه در زمان حكومت حاج محمدحسين خان صدر بر اصفهان (1310 ـ 1321 هـ . ق) وضعيت شهر و مردم رو به بهبودي نهاد و اين امر به خاطر توجه و همت ويژه صدر به اين شهر بود. از جمله اين تلاشها، ساخت مدارس صدري و ايجاد بازارها و خيابان ها و بناهايي بود كه هم اكنون بسياري از آنها پا برجا است. در اين دوره به علت درگيريهاي سياسي در مناطق شمالي و كاهش قدرت حكومت مركزي، توجهي به شهر اصفهان نگرديد و علاوه بر اين جري شدن اشرار و قحطي‌هاي پي در پي اوضاع شهر را دچار آشفتگي نمود. در زمان محمد شاه نيز عملاً اقدامي جهت عمران و‌آباداني شهر اصفهان صورت نگرفت، تنها در دوره حكومت معتمد الدوله اقداماتي جهت احياء و اباداني شهر انجام گرفت كه با فوت وي (1262 هـ ق/ 1847 م) به انجام نرسيدند.

كليد واژگان: اصفهان، قاجار، محمدحسين خان صدر، ناصر الدين شاه