تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي بنائيان اصفهاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رضا شكراني

تاريخ دفاع : 21/7/87

رشته و گرايش : الهيات- علوم قرآن و حديث

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي امامي جمعه

روش شناسي تطبيقي مهمترين شروح اصول کافي

چكيده

در تاريخ حديث شيعه، روايات پيامبر(ص) و ائمه اطهار (ع) مورد ارزيابي قرار گرفته است، ليكن پژوهشگران بيش از همه روايات فقهي را مورد توجه قرار داده­اند. در اين ميان، شايسته است تفسير شارحان پيرامون روايات اعتقادي و اخلاقي نيز مورد توجه واقع شود. از اين رو در اين نوشتار، چند شرح مهم اصول كافي انتخاب گرديد كه از منظر روش شناختي مورد بررسي قرار گيرد.

شروح گزيده ما عبارت است از:

1ـ تعليقه ميرداماد بر اصول كافي

2ـ شرح ملاصدرا بر اصول كافي

3ـ تعليقات فيض كاشاني در الوافي (پيرامون احاديث اصول كافي)

4ـ شرح مولي صالح مازندراني

5ـ شرح علامه محمدباقر مجلسي موسوم به «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول».

در اين نوشتار نخست روش شناسي هر يك از اين شروح مهم به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي­گيرد و سپس در يك فصل، ديدگاه شارحان در تفسير و تبيين روايات با رويكرد تطبيقي مورد بررسي قرار مي­گيرد.

واژه هاي کليدي: اصول کافي، حديث ، شروح اصول کافي، روايات اعتقادي، روايات اخلاقي، روش شناسي.