تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آزاده كرمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

تاريخ دفاع : 1/8/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمود براتي

تحليل و بررسي آئين کشورداري در شاهنامه

چكيده

ادبيات فارسي نه تنهاجولانگاه خلق آثار هنري وذوقي است،بلكه جايگاه ارزشمندي براي تبيين مسائل بشري وارائه كشورداري يا به عبارت ديگر سياست مدن است ؛ شاعران و نويسندگان بزرگي چون شيخ اجلّ سعدي شيرازي،وزير توانا وسياستمدار(خواجه نظام الملك) سعدالدين وراويني،خواجه نصيرالدين طوسي و... با قلم تواناي خود در ترسيم سياست مدن وشيوةدرست ادارة كشور نظريه پردازي كرده اند.

مطالعه اثر گران سنگ فردوسي اين فرضيه را به وجود مي آوزد که فردوسي حکيم نيز چون ديگر سياسي انديشان و سياسي نويسان ايراني و غير ايراني در شاهنامه به تبيين امور کشورداري پرداخته است. به عبارت ديگر فردوسي شاهنامه را براساس حکمت عملي بنا نهاده است و به طور مفصل و همه جانبه به بحث سياست مدن پرداخته است.

اين پژوهش در نظر دارد ضمن اثبات اين فرضيه به اين سوال نيز پاسخ دهد که در شاهنامه نحوه عملکرد شاهان و حاکمان در کشورداري چگونه بوده است؟ و فردوسي به شاهان و سياست آنان چگونه نگريسته و رفتارهاي آنان را چگونه مورد تجزيه و تحليل خويش قرار داده است؟

اين موضوع با هدف شناخت بيشتر انديشه هاي فردوسي و پي بردن به توانايي هاي دانش سياسي اين حکيم بزرگ مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

اميد است که نتايج به دست آمده از اين پژوهش بتواند ما را به شناخت بيشتر فردوسي بزرگ نزديک گرداند.

كليد واژه ها: آيين، كشورداري، تجزيه و تحليل، شاهنامه، شاهان، فردوسي.