تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هدي احمدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين آقاحسيني- دکتر علي اصغر باباصفري

تاريخ دفاع : 30/7/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر غلامحسين شريفي

داستان نوح در متون تفسيري و بازتاب آن در متون نظم فارسي (تا پايان قرن نهم)

چكيده

يکي از ذخاير عظيم و ارزشمندي که آثار ادب فارسي را تحت تأثير فراوان قرار داده است داستان پيامبران و توجه به ابعاد مختلف زندگي آنان است. شاعران با نگاه تيزبين خويش به جنبه هاي گوناگون داستان پيامبران توجه کرده و با نگاهي شاعرانه از آن براي تبيين انديشه هاي خويش بهره جسته اند. داستان نوح از جمله داستان هاي قرآن کريم است که به صورت زيبا و متنوعي دستاويز اديبان و دانشمندان قرار گرفته است. داستان نوح در قرآن باختصار ولي در قصص و تفاسير بتفصيل بيان شده است. اما اين قصص و تفاسير گاهي همراه با مطالب نادرست و اسرائيلياتي همراه است. تفسير طبري يکي از اين تفاسير است که منشأ بسياري از لغزش ها مي باشد و بسياري از آن چه که در شعر و نثر آمده است از اين تفسير مشهور تأثير پذيرفته است. اين نوشتار نيز پژوهشي است در مورد داستان نوح در قرآن و متون تفسيري و بازتاب آن در نظم پارسي. به اين منظور کوشيده ايم تا نخست اين داستان را در ميان آيات قرآن و تورات و انجيل و افسانه هاي سومري بررسي کنيم و سپس به تأثير آن در متون تفسيري و بازتاب آن در در نظم فارسي بپردازيم. هدف از اين رساله فراهم آوردن مجموعه اي منظم از بازتاب ها و جلوه هاي متنوع داستان نوح(ع) در آثار شعرا است تا با تحليل و بررسي جنبه هاي مختلف زندگي آن حضرت، متوني که به نحوي با موضوع مورد نظر ارتباط دارند، قابل فهم تر گردد و زمينه اي براي پي بردن به غناي فکري و فرهنگي عارفان فراهم آيد.

کليد واژه: نوح (ع)، کشتي نوح، طوفان نوح، متون تفسيري