تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زينب السادات فاطمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين آقاحسيني

تاريخ دفاع : 24/7/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي نوريان

جايگاه صور خيال در شعر کودک کتابهاي انتشارات کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

چكيده

شعر کودک با برخورداي از نيروي خيال، يکي از ابزارهاي بسيار تاثير گذار در روح و انديشة کودک است. در اين ميان آن چه حائز اهميت است، به گزين کردن اشعار مناسب با توجه به وِيژگي هاي شعر خوب است که يکي از اين ويژگي ها آراسته بودن شعر به صور خيال است. انواع تشبيه در شعر کودک به کار رفته است. البته تشبيهات مفرد و محسوس و تشبيهاتي با وجه شبه محسوس در شعر کودک کاربرد بيشتري دارد.

گاه تشبيه، محور تصويرسازي در شعر قرار مي گيرد و گاه شاعر با بيان تشبيهي زيبا تفکري عميق و پيچيده را به سادگي براي کودک شرح مي دهد.

استعاره نيز در شعر کودک، به خصوص کودکي که سال هاي پاياني دبستان را مي گذراند کاربرد دارد. انواع استعاره هاي اسمي، فعلي، مصرحه و ... را در شعر کودک مي توان ديد. به خصوص "تشخيص" که نوعي حرکت و حيات به شعر مي بخشد. "مجاز" نيز در شعر کودک داراي دو کارکرد عادي و هنري است و "کنايه" نيز بيشتر به منظور وسعت بخشيدن به دايرة لغات کودک و آشنا شدن کودک با کنايات به کار مي رود.

کليد واژه: ادبيات کودک، شعر کودک، خيال، تشبيه، استعاره، مجاز، کنايه.