تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فرشته رزمجويي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان- دکتر محمدرضا کاوياني

تاريخ دفاع : 17/9/87

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

شناسايي تيپ‌هاي هواي منطقه اقليمي ايران مرکزي

چكيده

در اين پژوهش از مجموعه داده‌هاي روزانه مربوط به 7 متغير اقليمي شامل دماي خشک، دماي تر، حداکثر دماي روزانه، حداقل دماي روزانه، بارش، نم نسبي، سرعت و جهت باد از تاريخ 1/1/1358 تا 29/12/1382 به مدت 25 سال استفاده شده است. ابتدا پايگاه داده‌اي از متغيرهاي مورد بررسي در نرم‌افزار«مت‌لب» ايجاد شد. با توجه به اينکه هدف از اين پژوهش تيپ‌بندي هوا بود. ماتريس داده‌ها با آرايش P آماده شد. آرايش P آرايشي از ماتريس پايگاه داده است که در آن سطرها زمان و ستون‌ها عناصر اقليمي هستند. براي محاسبه درجه ناهمانندي از روش فواصل اقليدسي استفاده شد. بعد از انتخاب روش طبقه‌بندي يک تحليل خوشه‌اي به روش ادغام وارد بر روي آرايه‌هاي استانداردشده انجام شد.

به اين ترتيب براي هر ايستگاه جداگانه نمودار درختي ترسيم گرديد. فراواني ماهانه و سالانه هر کدام از تيپ‌ها محاسبه شد. سپس براي هر تيپ يک روز به عنوان روز نماينده انتخاب گرديد. در پايان به بررسي ارتباط اين تيپ‌ها با الگوهاي گردشي تراز مياني جو(500 هکتوپاسکال) پرداخته شد.

واژگان کليدي: اقليم‌شناسي همديد، الگوي گردشي، تحليل خوشه‌اي، تيپ هوا