تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم نادعلي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر وحيد قاسمي

تاريخ دفاع : 30/9/87

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي رباني خوراسگاني

بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي و بردباري اجتماعي (مطالعه موردي شهر نجف آباد)

چكيده

سرمايه فرهنگي به عنوان عاملي قدرتمند در تعيين روابط اجتماعي در سالهاي اخير توجه بسياري از انديشمندان و جامعه شناسان را به خود جلب نموده است. به جهت اهميت و گستردگي نقش سرمايه فرهنگي بسياري از تحليلگران و نظريه پردازان اجتماعي از آن به عنوان يک منبع مهم در تعيين ساختار اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي ياد کرده اند. از جمله پيربورديو که در کارهاي خود بر نابرابري در دسترسي به سرمايه فرهنگي به عنوان مهمترين نوع سرمايه تأکيد مي کند. از سوي ديگر بردباري اجتماعي عاملي کليدي و يک پيش شرط اساسي در ايجاد يک جامعه مدني و به دور از تنشهاي قومي و فرهنگي است. از آنجا که بردباري اجتماعي يا مدارا ريشه در فرهنگ اسلامي و باستاني ما دارد، گسترش فرهنگ تساهل در ايران نسبت به غرب با موانع کمتري روبروست. سرمايه فرهنگي و تقويت آن مي تواند تأثيري بسزا در افزايش بردباري اجتماعي دارد. با توجه به ساختار فرهنگي جامعه آماري تحقيق که از بافتي سنتي و مقاوم نسبت به فرهنگها و عقايد جديد برخوردار است اين پژوهش مي تواند راهگشاي سياري از مشکلات ناشي از ورود مهاجران و اقوام جديد به اين جامعه باشد.

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين سرمايه فرهنگي و بردباري اجتماعي صورت گرفته است. همچنين تأثير دو متغير تحرک فيزيکي و پايگاه اقتصادي – اجتماعي به عنوان عوامل تقويت کننده بر سرمايه فرهنگي و بردباري اجتماعي مورد سنجش قرار گرفت. روش تحقيق در اين پژوهش پيمايشي و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق ساکنان 30-50 ساله شهر نجف آباد است.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و بر اي آزمون فرضيات تحقيق، از آزمون تي، و همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد. همچنين با کمک برنامه ليزرل مدلهاي تجربي تحقيق مورد آزمون قرار گرفتند برازش مدلها مورد تأييد قرار گرفت. مهمترين يافته هاي اين تحقيق به قرار زير است:

- بيشترين ميزان سرمايه فرهنگي پاسخگويان در حد متوسط با 5/32 مي باشد که نشان مي دهد اکثر افراد مورد پژوهش از سرمايه فرهنگي در سطح متوسط و کم برخوردارند.

- بيشترين ميزان يردباري اجتماعي در حد کم با 9/38 درصد است که نشان مي دهد اکثر پاسخگويان از بردباري اجتماعي در حد کم و متوسط برخوردارند.

- ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فرهنگي و بردباري اجتماعي 232/0 مي باشد و اين دو رابطه اي معنادار و مثبت دارند.

- ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فرهنگي و پايگاه اقتصادي- اجتماعي 437/0 مي باشد که نشان مي دهد اين دو متغير داراي رابطه اي قوي و مثبت هستند.

- ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فرهنگي و تحرک فيزيکي 130/0 و داراي رابطه اي معنادار و مثبت هستند.

- ضريب همبستگي پيرسون بين بردباري اجتماعي و پايگاه اقتصادي – اجتماعي 223/0 است که اين دو متغير رابطه معنادار دارند.

- ضريب همبستگي پيرسون بين بردباري اجتماعي و تحرک فيزيکي 170/0 مي باشد که از رابطه اي معنادار و مثبت برخوردارند.

واژه هاي کليدي: سرمايه فرهنگي، بردباري اجتماعي، تحرک فيزيکي، پايگاه اقتصادي- اجتماعي، تساهل و تسامح