تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه نيکبخت

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدجواد صافيان

تاريخ دفاع : 19/1/80

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : -

اخـــــلاق هگـــــــل

چكيده

هگل يكي از فيلسوفان غربي است كه داراي آثار مهم و ارزشمندي در فلسفه است و پيشرفت تاملات فلسفي مرهون تفكرات و نظام فلسفي او است.

او در زمينة اخلاق نيز همانند ساير موضوعات و تفكراتش آراء بديعي دارد كه با ديگر فلاسفه متفاوت است.

اخلاق در فلسفة هگل جايگاه شايستة خود را داراست و در ارتباط با فلسفه است . در حالي كه فيلسوفان ديگر آن را از فلسفه جدا كرده‏اند.

هگل درصدد تبيين زندگي اخلاقي براي انسانها در جامعه‏اي است كه افرادش در هماهنگي كامل با يكديگر هستند و در بيان فرآيند تكامل و پيشرفت ديالكتيكي روح ، اخلاق را يكي از مراحل توسعة روح مي‏داند و با توسعة تفكراتش به اين نتيجة مهم مي‏رسد كه زندگي اخلاقي مرحله‏اي متعالي تر است كه هر جامعه‏اي با پشت سر گذاردن آن ،‌به تكامل نزديكتر مي‏شود و به آزادي روح تحقق مي‏بخشد و با تحقق يافتن آزادي مطلق به كمال اخلاقي مي‏رسد.

اخلاق و زندگي اخلاقي در حيطة زمان و قلمرو بي انتهاي روح مطلق محصور شده است ،‌ لذا زندگي اخلاقي مرحلة پاياني تكامل روح نيست ، بلكه مرحلة بالاتر ،‌روح مطلق است و آخرين مرحلة آن ، فلسفه است كه پايان مراحل تكامل روح مطلق مي‏باشد.

اخلاق در تفكر هگل با اخلاق كانتي متفاوت است و عنصر انتخاب در اخلاق هگل جايگاه خاصي دارد.