تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/12/78

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر مهدي دهباشي

نام و نام خانوادگي : سعيد جهانگيري اصفهاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي حاج حسيني

ترجمه و شرح بخشي از كتاب ‹‹ هرمنوتيك معاصر›› تاليفژوزف بلايشر همراه با مقدمه و تحقيق

چكيده

بشر در مواجهه با نصوص ديني و متون عرفي از همان ابتدا،‌ دو فعاليت را توامان دنبال كرده است:

يكي توضيح معنا و ديگر كشف قواعدي كه ما را به هدف اول مي‏رساند . مراد از هر منوتيك همين فعاليت دوم است . در قرن نوزدهم و با شلاير ماخر شاهد تحولي در هرمنوتيك هستيم . او در صدد برآمد كه به شيوه كانتي قوانين پيشيني فهم را كشف كند . در اين تلاش سعي كرد شان خلاقه ذهن و نقش زبان در تفهم را تبيين كند . در اواخر همان قرن دلتاي در هر منوتيك بنياني براي تاسيس روش شناسي كليه علوم انساني يافت . او تمايز تجربه در علوم انساني و تاريخي بودن ذاتي آن را آشكار نمود.

با هايدگر در اوايل قرن بيستم هرمنوتيك تنها طريق ممكن معنايابي از دازاين و هستي تلقي گرديد . در اين مرحله ، هرمنوتيك نه به منزله يك روش بلكه واجد چنان كليتي لحاظ گرديد كه همه انحاء شناسايي در بر گرفت. بولتمان و گادامر هر يك نتايج عملي اين رويكرد فلسفي را در حوزه‏هاي مختلف نشان دادند . در هر منوتيك فلسفي ، به حضور سنت در تفكر ، شان زباني سنت و هستي ، ديالكنيكي بودن فهم و بخصوص تاكيد بر نوع تازه‏اي از عينيت تصريح شده است . واكنش نسبت به ادعاي كليت هر منوتيك موجب پيدايش هرمنوتيك انتقادي شد . در اين تلقي مراد از هرمنوتيك نقد و توهمات حاكم و افشاء دروغهاي آگاهي است . هابرماس با قبول از جنبه‏هاي انديشه گادامروبي توجهي به مباني نظري آنها به مباحث روش شناسي بازگشت و بر شان فاعليت تام انسان تاكيد ورزيد . بنظر وي بشر براي فريب نخوردن بايد مدام دست به مهندسي اجتماعي افكار عمومي زده و در اين نقد از حجيت هر كس و هر چيزي جز عقل آزاد باشد.