تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/10/78

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر محمدجواد صافيان-دکتر عباس شيخ شعاعي

نام و نام خانوادگي : زينب صانعي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فتحعلي اکبري

انسان از ديدگاه امام خميني و كي يرگه گور

چكيده

از آنجائي كه انسان بعنوان اولين و مهمترين و آخرين موضوعي است كه هر مكتب به آن مي‏پردازد ، ما در اين پايان نامه به ديدگاه دو شخصيت برجسته ديني در دنياي غرب و شرق يعني كي ير كه گور و امام خميني پرداختيم اين هر دو آنچنان تاثيري بر دوران خود گذاشتند كه بي ترديد هر دو را مي‏توان احياگر نوعي از انديشه ديني دانست . امام خميني در پي انساني است كه با تهذيب و تزكيه دروني خويش به نهايت سعادت خود مي‏رسد و كي ير كه گور نيز هر چند با رويه‏اي كاملاً دگرگونه همين عقيده را دارد.

ديدگاهي كه اين پايان نامه سخنگوي آن است با دو شيوه و روش مختلف به بيان در مي‏آيد در يك طرف مسيحيت ناب با زبان ويژة فلسفه اگزيستانسياليسم در سوي ديگر انديشة اسلامي با زبان ساده و بي پيرايه‏اي كه امام خميني غالباً در آثار خويش به كار مي‏برد . اما در نهايت به يك غايت و هدف كه همان تعالي و تكامل انسان در پناه خدا اين موجود سرمدي جهان هستي است در مي‏پيوندد.

در واقع افكار اين دو تن را مي‏توان در مثلثي از دين خدا و انسان گنجاند . و در هر كدام تبصرة خاص اين مكاتب را زد . بدين گونه فرد منفرد همان انسان كامل و پيمودن مراتب سير و سلوك انساني با كمي مصامحه همان مراحل سه گانه حيات وجود انسان يا اگزيستانس است.