تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/7/79

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : دکتر علي ارشدرياحي

نام و نام خانوادگي : ژيلا رنجبراسلاملو

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فتحعلي اکبري

تصحيح و تحقيق فصل اول و دوم كتاب كشف الحقايق المحمديه

چكيده

اگر چه قريب 400 سال از طبع نخستين كتابهاي عربي و فارسي در جهان مي‏گذرد ، و طي اين ساليان آثاري فراوان در زمينه‏هاي مختلف فرهنگ ومعارف اسلامي و ايراني به چاپ رسيده،‌ ولي هنوز بسياري از نسخه‏هاي دست نويس از نفايس محفوظات كتابخانه‏هاي بزرگ مهان وايران و مجموعه‏هاي شخصي و دور از دسترس همگان مي‏باشد از جمله اين منابع ،‌كتاب كشف الحقايق المحمديه اثر غياث‏الدين منصور دشتكي شيرازي ( 948- 866 ) فرزند سيد سند و معاصر علامه اواني است . غياث‏الدين در اين كتاب طي 12 فصل به مباحث مهم الهيات بالمعني الاخص ، به روش مشائيان ، پرداخته و در هر مبحث سعي كرده اعتراضات علامه دواني را بر پدر خويش ، سيد سند ، پاسخ دهد . فصل اول و دوم كتاب به ترتيب به اثبات واجب الوجودو توحيد اختصاص يافته است . در اين رساله ما به تصحيح فصل اول و دوم كتاب مذكور و تحقيق و بررس مهمترين مطالب طرح شده در اين دو فصل پرداخته‏ايم.