تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/2/80

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : دکتر علي ارشد رياحي

نام و نام خانوادگي : سهراب غلامي ديزيچه

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي امامي جمعه

تشخص در فلسفه اسلامي

چكيده

در تاريخ فلسفة اسلامي اينكه شيئيت شيء به چيست همواره مطرح بوده و سؤال اساسي تلقي شده است . اكثر فلاسفه و حكماي اسلامي هر كدام به نوعي از فارابي تا ملاصدرا وجود را محور تشخيص اشياء قرار داده‏اند . برخي از فلاسفه همچون فارابي و ابن سينا در الهيات بالمعني اخص به اثبات و حدانيت واحب الوجود از راه تشخيص پرداخته‏اند و برخي ديگر مانند ملاصدرا در الهيات بالمعني الاعم به تبيين اصالت وجود پرداخته و در مبرهن نمودن حشر جسماني از تشخيص به وجود استعانت جسته است . اين رساله مشتمل بر 7 فصل ‍؛ يك فهرست ، يك مقدمه و يك نتيجه‏گيري مي‏باشد . در هر كدام از اين فصول نظريات و آراء يكي از فلاسفه را مورد بحث و بررسي قرار داده‏ايم . رساله در 111 صفحه تهيه و جمع‏آوري شده است و نگارنده براي تكميل آن به بيش از 30 منبع دست اول مراجعه نموده است.