تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسين شفي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي حاج حسيني

تاريخ دفاع : 19/11/79

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : -

رابطه فلسفه و دين از ديدگاه فارابي و ملاصدرا

چكيده

رساله متشكل از سه فصل ، يازده بخش ، يك فهرست ، يك پيشگفتار و دو نتيجه‏گيري مي‏باشد همراه با پيوستهايي شامل ميان فصل‏ها.

رساله در يكصد و بيست و دو صفحه تهيه و جمع‏آوري شده است كه مطالب ، در ارتباط با موضوع رساله به اين صورت است كه در فصل اول به مقايسه رابطه عقل و نقل در مكتب اهل تسنن و اهل تشيع پرداخت شده است و در فصل دوم رابطه فلسفه و دين از ديدگاه فارابي بيان شده كه در اين ارتباط چرايي و همچنين چگونگي ارتباط فلسفه و دين از نظر فارابي ذكر شده . در فصل سوم به رابطه فلسفه و دين از ديدگاه صدرالمتالهين اشاره شده كه در اين باره نيز كيفيت بهرمند شدن دين از فلسفه و چگونگي تبيين مسائل فلسفي به واسطه شواهد ديني از نظر ملاصدرا ، بيان شده است.