تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/11/79

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : دکتر مهدي دهباشي

نام و نام خانوادگي : اکبر قرباني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي امامي جمعه

مقايسه آراء سيد مرتضي و علامه طباطبائي در باب عصمت انبياء

چكيده

پايان نامه در 128 صفحه از دو بخش و پنج فصل تشكيل شده است . بخش يكم كه شامل فصول اول و دوم است به كلياتي در باب عصمت اختصاص يافته كه در آن از معني لغوي وتعريف عصمت ، مراحل و دامنة عصمت انبياء و نيز دلايل متكلمين شيعه در اين باب سخن به ميان آمده است . در بخش دوم كه فصول سوم و چهارم و پنجم را در بر مي‏گيرد ، آراء دو تن از دانشمندان بزرگ شيعه يعني سيد مرتضي (علم الهدي) وعلامه سيد محمد حسين طباطبائي در بابت ‹‹عصمت انبياء ›› بررسي و مقايسه گرديده و لوازم منطقي ديدگاههاي آنان تبيين شده است كه مي‏تواند خواننده را با تطورات فكري شيعه در فاصله‏اي هزار ساله در مساله مورد بحث ،‌كمي آشنا سازد.