تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : التفات اباذري فومشي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر علي ارشد رياحي

تاريخ دفاع : 5/10/78

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : -

ترجمه رساله شواهد الروبيه و شرح مباحث وجود شناسي و مباحث مربوط به واجب الوجود

چكيده

اين پايان نامه يكي از رسائل مهم ملاصدرا است كه 186 موضوع مهم فلسفي ، عرفاني ، كلامي در آن آورده شده اسن . از دو بخش شرح و مباحث مربوط به وجود و مباحث مربوط به واجب تعالي تشكيل مي‏شود در قسمت وجود شناسي ، كانون كل مباحث ، اين درك عارفانه مي‏باشد كه ‹‹وجود›› را يگانه واقعيت ببينيم و تكثر اين واقعيت يگانه را بواسطه ماهيات گوناگون بدانيم . يكي از نتايج درك عارفانه وجود ، پي بردن به ‹‹وحدت›› آن است كه وحدت وجود ناميده مي‏شود نظريه ملازم وحدت وجود ‹‹تشكيلات وجود›› يا ذو مراتب بودن آن مي‏باشد . وجود از اين لحاظ كه داراي مراتب شدت و ضعف است در عين حال واقعيتي است واحد مانند ‹‹نور›› در مباحث مربوط به واجب تعالي ، اثبات وجود واجب تعالي ، توحيد ذات صفات و مباحث علم و قدرت و كلام باري مورد بررسي قرار گرفت و نظريات و نوآوريهاي ملاصدرا در آن آورده شد . ملاصدرا توسط برهان معروف به ‹‹ صديقين›› وجود واجب ، توحيد ذات و صفات واجب را اثبات مي‏كند و در مسائل علم باري ، با استفاده از دو روش ‹‹حكما،) و ‹‹عرفا›› علم خداوند را علمي اجمالي در عين كشف تفصيلي مي‏داند. در مباحث مربوط به قدرت باري تعالي ، ايشان قدرت را عين فعل و مشيت مي‏داند و مشيت او را عين ذات هويت او مي‏داند بنابر اين فاعل مختار تام‏الاختيار و قادر مطلق تام القدره ،‌ در واجب منحصر است.

در مباحث كلام باري تعالي ، كلام از ديدگاه ملاصدرا عبارت است از ‹‹انشاء و ايجاد›› موجودات در مراتب گوناگون كه هر كدام در مرتبه و مقام خود حاكي از وجود واجب الوجود مي‏باشند و در خاتمه نيز خلاصه‏اي از دو مبحث و فهرست منابع و مآخذي كه مورد استفاده قرار گرفتند ذكر شد.