تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نبي قاسميان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي دهباشي

تاريخ دفاع : 31/6/78

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي امامي جمعه

سير تحول برهان صديقين در فلسفه اسلامي

چكيده

اين پايان نامه شامل دو بخش و دوازده فصل است . بخش اول كه تمهيدات برهان صديقين ناميده شده ، ناظر بر يك سري بحثهاي مقدماتي براي تبيين بهتر برهان صديقين است.

در فصل اول آن راههاي خداشناسي مورد ملاحظه قرار گرفته ، در فصل دوم واژة صديقين به لحاظ لغوي و اصطلاحي مورد بررسي قرار گرفته است . در فصل سوم دربارة برهان و اقسام آن و اينكه برهان صديقين جزء كدام يك از اقسام برهان است ، مطالبي ذكر شده است . در فصل چهارم جايگاه برهان صديقين در بين ساير براهين تشريح شده است و در فصل پنجم ريشه‏هاي قرآني و روايي اين بحث بررسي شده است.

در بخش دوم كه تقريرات برهان صديقين ناميده شده ، تقريرات مختلف اين برهان از حكيم فارابي تا علامه طباطبائي ، بيان شده است.

در فصل ششم برهان حكيم ابونصر فارابي مطرح و بررسي شده است . در فصل هفتم برهان صديقين ابن سينا در كتب مختلف وي بررسي شده و ويژگيها و ايرادات آن بيان شده است . در فصل هشتم برهان شهاب‏الدين سهروردي (شيخ اشراق) در چند اثر وي همراه با اشكالات وارد بر آن بيان شده است . در فصل نهم برهان حكيم خفري (از فلاسفة مكتب شيراز قبل از ملاصدرا) مورد بررسي قرار گرفته است . در فصل دهم برهان صديقين صدرالمتألهين شيرازي و مقايسه آراء او با ديگران در اين مورد و ويژگيهاي برهان وي بحث و بررسي شده است . در فصل يازدهم برهان صديقين حكيم سبزواري در چند اثر وي بيان شده و مورد نقد قرار گرفته است . در فصل دوازدهم برهان صديقين علامة طباطبائي مطرح شده است.

سرانجام در پايان ، خلاصه و ماحصل بحث آورده شده است.