تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/12/79

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : تيمور کوشا

نام و نام خانوادگي : زهره المدرس

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فروغ السادات عريضي-دکتر فريدون وحيدا

كاركرد دروس علوم اجتماعي دوره آموزش متوسطه در بهنجار كردن كنش اجتماعي

چكيده

در اين پژوهش سعي شده است كاركرد كتابهاي علوم اجتماعي دوره آموزش متوسطه در بهنجار كردن كنش اجتماعي بررسي شود.

روش تحقيق ،‌تركيبي از روش كتابخانه‏اي و تحليل محتوا است . به سؤالات پژوهش ، براساس اطلاعات حاصل از روش كتابخانه‏اي پاسخ داده شده است . براساس نتايج حاصله ،‌مهمترين عامل در بهنجار كردن كنش اجتماعي ،‌ تربيت خانوادگي ، دانسته شده و كاركرد كتابها در اين روند ،‌مي‏تواند آشنا كردن افراد با نقش خطير خود در آينده ، در خانواده و در تربيت فرزندان باشد . مناسبت ترين زمان انتقال اين اطلاعات به افراد هم ،‌در سنين تحصيل در دوره متوسطه شناخته شده است . بدين ترتيب نتيجه‏گيري كلي ، پيشنهاد اين امر است كه در كتابها بايد درس درست زندگي كردن را هم به دانش آموزان آموخت.

اما چگونه بايد به افراد اطلاعات را منتقل كرد تا از آموخته‏ها در زندگي فردي و اجتماعي خويش استفاده نمايند ؟‌ بدين منظور كتاب مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان تحليل محتوا مي‏گردد . به اين اميد كه از يافته‏هاي اين تحليل محتوا در تاليف كتبي كه قرار است درس چگونه زندگي كردن را به دانش‏آموزان بدهد ،‌ استفاده شود.