تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/12/79

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : تيمور کوشا-علي رباني

نام و نام خانوادگي : نسرين پنجه پور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي

بررسي و تبيين علل اجتماعي موثر بر آنومي در بين دانش آموزان دبيرستاني و پيش دانشگاهي شهراصفهان

چكيده

هدف از اين تحقيق كه در گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان انجام شده است ، بررسي عوامل مؤثر بر آنومي ( بي هنجاري) به عنوان يكي از مسائل اجتماعي ناشي از دوران گذرا مي‏باشد . در ابتدا متغير وابسته به تحقيق (آنومي) از نظر مفهومي و با توجه به ابعاد ذهني وعيني آن بررسي مي‏شود . سپس با تاكيد بر نظريات جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي ، چهار چوب نظري و فرضيه‏هاي تحقيق تدوين مي‏گردد . همچنين متغيرهاي سن ، جنس ، ميزان ، پيوستگي با خانواده ، پايگاه اقتصادي ، اجتماعي ، ميزان تفاوت ارزشي والدين با فرزندان ، ميزان مشاركت اجتماعي و ميزان نظارت اجتماعي به عنوان عوامل تاثير گذار بر آنومي مطرح مي‏شود.

در اين تحقيق از روش همبستگي استفاده مي‏شود و اطلاعات مورد نياز با ابزار پرسشنامه از 320 دانش آموز دبيرستاني و پيش دانشگاهي در سه ناحيه 2 ، 3 و 5 آموزش و پرورش شهر اصفهان كه به روش نمونه‏گيري خوشه‏اي انتخاب شده بودند ، بدست مي‏آيد.

نتايج پژوهش نشان مي‏دهد كه از مجموع 7 متغير مؤثر بر آنومي 5 متغير در معادله رگرسيوني دخالت دارد و در مجموع 7/41% از تغييرات ميزان آنومي را تبيين مي‏كند كه متغير پيوستگي با خانواده با ا ضريب 376/0- بيشتري ميزان تاثير را در تبيين آنومي بر عهده داشته و پس از آن متغيرهاي جنس با 373/9 ، تفاوت ارزشي 39/0- پايگاه اقتصادي – اجتماعي 208/0 و مشاركت 097/0 به ترتيب در معادله رگرسيوني تغييرات در ميزان آنومي را تبيين مي‏كند.

درمجموع 65% از دانش آموزان دچار آنومي متوسط و 7/14 % از دانش‏آموزان داراي آنومي در سطح بالا هستند و ميزان آنومي 20% آنها پائين است . ميزان آنومي با سن و جنس پاسخگويان ارتباط دارد.

در اين تحقيق از منابع فارسي و انگليسي استفاده شده است و محقق با استفاده از شبكه‏هاي اطلاع رساني بين‏المللي كوشيده است به جديدترين نتايج و يافته‏هاي حاصل از تحقيقات اخير دست يابد.