تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/3/79

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر ابراهيم انصاري

نام و نام خانوادگي : معرفت الله بيگدلي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر صمد کلانتري

بررسي علل و تبعات از خودبيگانگي و خودباوري دانشجويان « مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه اصفهان »

چكيده

از خودبيگانگي مقوله بسيار مهمي است كه با مؤلفه‏هاي فراواني بروز پيدا مي‏كند . در اين رساله چهار مؤلفه مهم از خود بيگانگي (بي هنجاري ،‌نااميدري ، پوچ گرايي و سردرگمي) با روش همبستگي در دو زمينه جامعه شناختي و روان شناسي اجتماعي با تاكيد بر آراء نظريه پردازان مربوط به اين دو حوزه فكري ، با توجه به نظريه‏هاي نظم اجتماعي و انتقاد اجتماعي در حوزه جامعه شناسي و نظريه‏هاي روان پويايي بيگانگي و ساز و كارهاي دفاعي در حوزه روان‏شناسي اجتماعي ، به صورت ميداني در دانشگاه اصفهان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

ابزار سنجش پژوهش ، پرسشنامه خود ساخته ،‌از نوع طيف پنج درجه‏اي ليكرت مي‏باشد . در كل نتايج آزمون بر روي 204 (204 = n) نفر از دانشجويان بيانگر اين واقعيت بود كه 9/80 درصد از دانشجويان از حيث از خود بيگانگي در سطح بالايي بوده‏اند ، چهار مؤلفه از خودبيگانگي نيز در سطح ياد شده ( سطح بالا) به ترتيب : بي هنجاري 5/74 درصد ،‌نااميدي 7/86 درصد ، پوچ گرايي 8/85 درصد و سردرگمي دانشجويان 4/80 درصد بوده است.