تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/1/79

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : علي رباني

نام و نام خانوادگي : محمد قلي پور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي

درآمدي بر جامعه شناسي دين تحليل ساختار انديشه اجتماعي سيد جمال الدين اسدآبادي

چكيده

اين رساله در صدد است ، تحليلي ساختي از انديشه اجتماعي سيدجمال‏الدين اسدآبادي ارئه نمايد بخشي از تحليل در آفريند كاركرد سنخ شناختي و بخش ديگر آن تحت عنوان فرآيند تاكتيك استراتژيك قابل بازشناسي است . نقش سيدجمال الدين در به وجود آمدن جريان نهضت تحريم تنباكو ، نهضت مشروطيت و به طور كلي در مفهومي كه به آن رنسانس اسلامي مي‏گويند از يكسو و بازنمايي مجموعه كنش هاي سياسي در قالب سخنرانيها ،‌مسافرتها ،‌مقالات ، كتب و مبارزاتش از سوي ديگر مورد نظر نگارنده بوده است.

بازخواني و نقد مجموعه فعاليت‏هاي فكري و اصلاحي سيد جمال و اينكه آيا در انجام اصلاحات به معني رايج توفيق داشته يا نه ، و يا اينكه از دين استفاده ايدئولوژيك نموده است مورد توجه وامعان نظر قرار گرفته واز وي چهره‏اي در فاصله ميان سنت و مدرن ترسيم مي‏نمايد . كسي كه به سنت از آن روي كه ديني است توجه مي‏كند و همزمان به تجدد نيز روي مي‏آورد از آن روي كه عقلايي است و با مغايرتي ندارد.

در پايان به رابطه علم و دين در نزد سيد جمال الدين اشاره شده است . سيدجمال‏الدين در پارادوكس ميان اين دو نهايتاً راي به دين من‏ مي‎‏دهد . در عين حال كه يك اصلاح گر است.