تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/10/79

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : تيمور کوشا

نام و نام خانوادگي : منصور اخلاقي پور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي-دکتر فروغ السادات عريضي

بررسي نگرش بوميان نسبت به غير بوميان و تاثير آن بر ميزان مشاركت اجتماعي در شهر بندر عبـــاس

چكيده

رساله مذكور شامل پنج فصل بوده كه بانضمام منابع و ماخذ در 190 صفحه جمع‏آوري شده است در فصل اول كلياتي پيرامون مساله ، ضرورت و پيشينه تحقيق مد نظر قرار گرفته است و در فصل دوم چهارچوب مفهومي و نظري تحقيق به همراه فرضيه‏هاي استنتاج شده از نظريه‏ها طرح گرديده است. در فصل سوم ، روش تحقيق كه شامل نمونه‏گيري ،‌تعيين حجم نمونه و عملياتي كردن مفاهيم و متغيرها مدنظر قرار گرفته است . در فصل چهارم ، ابتدا به توصيف و سپس به تجزيه و تحليل نتايج حاصل از پژوهش پرداخته شده و در فصل آخر نتيجه‏گيري و پيشنهاداتي چند مطرح گرديده است.

در انجام اين تحقيق نگارنده از روش پيمايشي بهره برده و با ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نياز را از 384 نفر از شهروندان بندرعباس كه به روش نمونه‏گيري خوشه‏اي انتخاب شده بودند بدست آورد.

در اين تحقيق همچنين از مجموع نه متغير مؤثر بر مشاركت اجتماعي ، پنج متغير در معادله رگرسيوني وارد و در مجموع 3/24 درصد از تغييرات ميزان مشاركت را در اين تحقيق توضيح دادند كه از اين ميان متغير برونگرايي با تاثير 27% بيشترين ميزان را در تبيين ميزان مشاركت بر عهده داشته است و بعد از آن متغيرهاي احساس كارايي و قدرت با 25% ،‌روابط اجتماعي با 13% و رضايت از زندگي با 12% ،‌ و قضاوت ديگران با 10% - به ترتيب متغيرهايي بودند كه در معادله رگرسيوني تغييرات ميزان مشاركت را تبيين كرده‏اند.

در مجموع 4/83% از شهروندان بومي بندرعباس نگرشي مثبت نسبت به غير بوميان داشته و ميزان مشاركت 4/54% از شهروندان در حد متوسط و 7/35 درصد از آنان در حد زياد مشاركت داشته‏اند.

در اين تحقيق از چهل و هشت منبع فارسي ، دوازده منبع انگليسي و سه منبع فرانسوي استفاده گرديده است و محقق جهت يافتن منابع مورد نياز و مآخذ جديد به دانشگاههاي تهران ،‚ تربيت مدرس ، فردوسي مشهد ، اصفهان و شيراز مراجعه نموده كه اين خود يكي از دلايلي است كه نشان مي‏دهد نگارنده اهميت خاصي به تحقيق مذكور قائل بوده است.