تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/7/79

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : تيمور کوشا

نام و نام خانوادگي : سيد رضا حسيني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر بهجت يزدخواستي-دکتر علي اصغر مهاجراني

جواني جامعه ايران و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن

چكيده

اين تحقيق مشتمل بر پنج فصل ، فهرست مطالب و نمودارها و جداول ،‌فهرست منابع و يك مقدمه است . در فصل اول كه شامل كليات مي‏باشد به مطالب ذيل پرداخته است.

1) بيان مساله          2) سؤالات تحقيق           3) اهداف تحقيق           4) سابقه و ضرورت تحقيق

5) كابرد نتايج تحقيق 6) روش تحقيق               7) تعريف مفاهيم           8) موانع و مشكلات تحقيق

فصل دوم شامل ادبيات تحقيق است كه مسئله جواني جمعيت از ديدگاههاي جمعيت شناسي جامعه شناسي روانشناسي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است . سپس ديدگاههاي اسلام را نيز در مورد جوان و دوران جواني مطرح نموده‏ايم.

فصل سوم نيز به چارچوب نظري تحقيق تخصيص يافته است . فصل اصلي تحقيق ، چهارمين فصل است كه به صورت بسيار مشروح و مبسوط در هشت بخش به جواني جامعه ايران و پيامدهاي گوناگون آن پرداخته‏ايم ، اين بخشها عبارتند از:

1) كليات             2) سيماي جمعيت ايران              3) مشكلات جامعه ايران               4) ويژگيهاي جوانان                 5) نيازها و مشكلات جوانان       6) تعليم و تربيت جوانان          7) جوانان و بزهكاري              8) جوانان ساير كشورها                                 حسن ختمام

فصل پنجم تحقيق نيز شامل خلاصه ، نتايج و پيشنهادات است.

روش تحقيق حاضر ،‌ اسنادي مي‏باشد ، ليكن بسياري از اطلاعات گردآوري شده توسط نگارنده با حضور در متن مسئله و مواجهه با جوانان و ديگر مراكز ، سازمانها و افراد ذيربط به صورت مشاهده همراه با مشاركت جمع‏آوري و تدوين شده است . براي نيازهاي مطالعاتي اين رساله نيز بيش از 500 جلد كتاب ، دهها مجله و روزنامه و مقالات متعدد اعم از داخلي و خارجي مورد استفاده قرار گرفته است . تجارب كاري و مسئوليتي محقق نيز امكانات مطلوبي را براي مستند سازي مطالب و ديدگاههاي مطرح شده در اين نوشتار مهيا نموده است . اين رساله در 450 صفحه تدوين و ارائه گرديده است.