تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/7/77

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتز فروغ السادات عريضي

نام و نام خانوادگي : سيروس احمدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر صمد کلانتري

بررسي اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري بر دانش‏آموزان پسر كلاس سوم راهنمايي شهراصفهان  سال تحصيلي 77 - 76

چكيده

اثر تحقيقي حاضر تلاش نموده است ، اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري را بررسي نمايد . بر اين اساس پژوهشگر چهار فرضيه را تدوين نموده و با كنترل متغيرهاي چهارگانه سن ، جنس ،ميزان تحصيلات و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدين ، 240 نفر از دانش آموزان پسر كلاس سوم راهنمايي نواحي پنجگانه آموزشي شهر اصفهان را كه 120 نفر آنان بازي كامپيوتري انجام داده‏اند و 120 نفر آنان چنين بازيهايي انجام نداده‏اند بشيوه نمونه گيري سيستماتيك و تصادفي برگزيده و اطلاعات مورد نظر را با استفاده از تكنيك پرسشنامه و مصاحبه حضوري جمع‏آوري نموده است . نتايج اطلاعات بدست آمده نشان مي‏دهد كه:

1-دانش آموزاني كه بازيهاي كامپيوتري انجام مي‏دهند ، خشوننت و پرخاشگري شان بيشتر از دانش‏آموزاني است كه اينگونه بازيها را انجام نمي‏دهند.

2-دانش آموزاني كه بازيهاي كامپيوتري انجام مي‏دهند ،‌بيگانگي اجتماعي ـ فرهنگي شان بسيار بيشتر از دانش آموزاني كه اينگونه بازبها را انجام نمي‏دهند.

3-دانش آموزاني كه بازيهاي كامپيوتري انجام مي‏دهند مشاركت اجتماعي‏شان كمتر از دانش‏آموزاني است كه اينگونه بازيها را انجام نمي‏دهند.

4-دانش آموزاني كه بازي كامپيوتري انجام مي‏دهند در مقايسه با دانش‏آموزاني كه اينگونه بازيها را انجام نمي‏دهند بلحاظ وضعيت تحصيلي يكسان و مشابه‏اند.