تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/6/77

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : تيمور کوشا‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگي : علي عبداله زاده

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتز فروغ السادات عريضي

بررسي عوامل مؤثر بر كارايي دبيران در تدريس (دبيرستانهاي شهرستان قاين)

چكيده

امروز اهميت آموزش و پرورش يك كشور در توسعه و پيشرفت آن بر كسي پوشيده نيست . در نظام آموزشي يك كشور معلم نقش محوري و اساسي دارد . آنچه در اين پژوهش بدان پرداخته مي‏شود ، اين است كه چرا بعضي از دبيران در وظيفه آموزشي خود موفق نيستند،‌رمز موفقيت بعضي از دبيران در اين زمينه چيست و چه كنيم تا موانع كارايي را از ميان برده و زمينه را براي افزايش كارايي دبيران فراهم سازيم.

روش مورد استفاده در اين پژوهش ، روش پيمايشي است . پرسشنامه تهيه شده بعد از سنجش روايي و پايايي و اصلاحات لازم در مورد 165 نفر از دبيران دبيرستانهاي شهرستان قاين اعمال و نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . از آنجا كه بيشتر متغيرهاي اين پژوهش جنبه كيفي داشت ، براي كمي كردن آن از تكنيك شاخص سازي استفاده گرديد . در تجزيه و تحليل داده‏ها از آزمونهاي مختلف آماري كمك گرفته شده است . بطور كلي از اين پژوهش نتايج زير حاصل شده است.

دبيران داراي مدرك تحصيلي بالاتر همچنين دبيراني كه از رفاه اقتصادي بالاتري برخوردار بوده‏اند ،‌دبيراني كه تشويق را سرلوحه كار خود قرار داده‏اند و كمتر از تنبيه جهت يادگيري دانش‏آموزان استفاده مي‏نموده‏اند ، دبيراني كه در بين ترم آزمونهاي مكرر براي دانش آموزان برگزار نموده‏اند و دبيراني كه از شغل خود رضايت بيشتري داشته‏اند ، از كارايي بالاتري برخوردار بوده‏اند.

رابطه مستقيم بين سابقه تدريس و كارايي ، رابطه معكوس بين دو شغله بودن دبيران و كارايي‏شان و رابطه معكوس بين خاستگاه اجتماعي پاسخگويان و كارايي‏شان كه فرضيات اول و دوم و هفتم اين پژوهش به آن اشاره دارد ، به اثبات نرسيده است.