تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد قانعي خو

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جواد خوشحال-دکتر سيد هدايت اله نوري

تاريخ دفاع : 13/4/80

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : -

اقليم كشاورزي شهرستان فيروزآباد با تأكيد بر كشت ذرت دانه‏اي

چكيده

يكي از مهمترين عوامل محيطي مؤثر بر كشاورزي آب و هواست به طوري كه كميت و كيفيت بالاي محصولات كشاورزي با شرايط محيطي بخصوص عامل مذكور در ارتباط مي‏باشد . اثرات آب و هوا توسط تعيين مراحل فنولوژيكي و نيازهاي حرارتي محصولات بهتر آشكار مي‏شود . لذا در اين مطالعه به منظور شناخت اثرات اقليم بر محصول ذرت دانه‏اي و ديگر محصولات مهم منطقه ( گندم ، جو ،‌ برنج و محصولات باغي ) مراحل فنولوژيكي و بهترين آستانه‏هاي حرارتي ذرت دانه‏اي در شهرستان فيروزآباد تعيين شد . در اين زمينه ابتدا سه عامل مهم محيطي ( اقليم ـ آب ـ خاك) مؤثر بر مراحل رشد و توليد محصولات كشاورزي در سطح شهرستان بررسي و در مزرعه‏اي در دشت فيروزآباد اقدام به ديدبانيهاي فنولوژيكي و ثبت پارامترهاي دمائي و تعيين نيازهاي حرارتي ذرت رقم 704 ( دپرس) گرديد . علاوه بر آن تأثيرات ديگر عوامل اقليمي نيز بر ذرت بررسي شد.

با توجه به اطلاعات بدست آمده مجموع واحدهاي حرارتي مورد نياز براي اين نوع ذرت در طول دورة‌ رشد ، 2108 درجه روز و براي مراحل فنولوژيكي جوانه زدن ، سبز كردن ، برگ دهي ،‌گل آزين نر ، گل آزين ماده ، ظهور تارهاي ابريشمي تا پايان اين مرحله ، شيري ِشدن ، خميري شدن ، سفت شدن و رسيدن به ترتيب 5/83 – 74 – 698 – 165 – 202 – 153 – 190 – 234 – 308 درجه ـ روز است . همچنين دماي مطلوب براي رشد و نمو ذرت در منطقه مورد مطالعه بين 25 تا 28 درجه سانتيگراد است . در اين تحقيق با رابطه دادن درجه ، روز و توسعه هر فاز فنولوژيكي مدلهاي براي پيش بيني هر فاز ارائه گرديده است كه مي‏توان با استفاده از آنها زمان مناسب براي عمليات كشاورزي در مراحل كاشت ، داشت و برداشت ذرت را پيش بيني و توصيه نمود.

تاريخهاي شروع و خاتمه دماهاي حداقل 10 و 15 سانتيگراد و ديگر آستانه‏هاي دمائي براي مراحل مختلف فنولوژيكي ذرت و ديگر محصولات منطقه فيروزآباد بخش ديگري از تحقيق است كه بر اين اساس بهترين تاريخ كشت ذرت در فيروز آباد از اوايل خرداد تا اوايل تيرماه تعيين و پيشنهاد گرديده است . (‌دشت فيروزآباد )

همچنين با همبستگي بين ارتفاع و ميزان درجه روز ، مناطق مرتفع تر از 1900 متر و داراي دماي سالانه كمتر از 8/13 درجه سانتيگراد براي كشت ذرت دير رس و زود رس محدود كننده تشخيص داده شد.

تأثير ساير عوامل اقليمي نظير تشعشع ،‌ابراناكي ، باد ، رطوبت نسبي و ديگر عوامل محيطي مانند آب و كيفيت آن خاك و كيفيت آن و كيفيتهاي نامطلوب آب و خاك در كشت ذرت و ديگر محصولات شهرستان بررسي و بهترين زمانها و مكانها براي كشت آنها تعيين گرديد.