تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/10/79

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر مسعود معيري

نام و نام خانوادگي : حميدرضا سليماني ديناني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر محمدرضا کاوياني

بررسي و برآورد سيلاب حوضه آبريز شاهين شهر

چكيده

به منظور و بررسي و برآورد حوضه آبريز شاهين شهر با اين فرضيه‏ها كه اولاً ( عوامل و پديده‏هاي انسان ساخت در افزايش و دبي اين سيلاب در دوره‏هاي كوتاه مدت مؤثر بوده است) و ثانياً در مقايسه تحليلهاي امروزي نسبت به گذشته درصد رسوب روانات يافته و اين موجب بروز خسارتاي سنگين مي‏شود اقدام به مطالعه نمودم.

ابتدا با تهيه نقشه‏هاي توپوگرافي ـ زمين شناسي ـ هيدرولوژي و تقسيم آن به زير حوضه‏هاي هيدرولوژيك و شناخت فيزيوگرافي حوضه و جمع‏آوري آمار و اطلاعات هواشناسي و پردازش آنها و رسم نمودار شدت مدت و هيدروگراف واحد و هيدروگراف سيل به دبي اوج و به دبي ويژه حوضه رسيديم . سپس اجراي روش‏هاي كنترل سيلاب نموده و با توجه به محاسبه دبي اوج به دبي ويژه حوضه رسيديم سپس اجراي روش‏هاي كنترل سيلاب نموده و با توجه به محاسبه دبي اوج كل حوضه جهت ساماندهي مسير اصلي پيشنهادهايي ارائه شد.

در پايان مؤثر بودن عوامل و پديده‏اي انسان ساخت در افزايش دبي اوج سيلاب در دوره‏هاي كوتاه مدت تائيد شد.

همچنين ثابت شد با مديريت و برنامه‏ريزي كوتاه مدت و بلند مدت و اهداف سازه‏هاي كوچك محلي مي‏توان علاوه بر كاهش خسارت سيل و دفع آن با ذخيره‏سازي و پخش سيلاب و نفوذ دادن آن به زمين حداكثر بهره برداري را بنمائيم.