تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/6/79

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر جواد خوشحال

نام و نام خانوادگي : مصطفي هاشمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاوياني-دکتر حسنعلي غيور

هيدرواقليم حوضه رودخانه خشك شيراز و توسعه شهري

چكيده

حوضه رودخانه خشك شيراز با مساحت 800 كيلومتر مربع در بخش غربي شهرستان شيراز قرار گرفته است . قسمتي از شهر شيراز و شهركها و روستاهاي زيادي در داخل اين حوضه گسترش يافته است.

روابط عوامل طبيعي ( هيدرو اقليم) و عوامل انساني ( توسعه شهري) ، در اين حوضه بسيار پيچيده بوده و اثرات متقابلي را بر يكديگر مي‏گذراند . از طرفي كاربريهاي شهري در داخل حوضه موجب تغيير CN شده و متقابلاً در نتيجه اين امر روانات حوضه زيادتر شده و خطراتي را متوجه نواحي اطراف رودخانه كه از داخل محدوده شهر نير عبور مي‏نمايد مي‏كند.

شرايط زمين شناسي ، ژئومورفولوژي ، پوشش گياهي ، خاكها و .... هر كدام در بخشهايي از حوضه موجب نفوذ بهتر آب در زمين و در بخشهايي موجب جاري شدن آب مي‏شود . نوع بارشهاي حوضه ، رژيم بارش ، تغييرات زماني و مكاني بارش نيز هر يك ميزان دبي و ارتفاع روانات را براي ما مشخص مي‏سازد.

خصوصيات فيزيكي حضوه و مشخصات شاخه اصلي رودخانه كه با درجه 6 ( در ورش استرالر) از نقطه خروجي عبور مي‏كند، حجم سالانه دبي در ايستگاههاي باغ صفا و چنار سوخته ( حدود 30 ميليون متر مكعب در سال) ،‌محدود كردن بستر رودخانه با ديوارسازي و ابعاد پلها هر كدام مسائلي را در رابطه با هيدرواقليم و توسعه شهري مطرح مي‏نمايد.

با تجزيه و تحليل اين مسائل نهايتاً به اين نتيجه مي‏رسيم كه توسعه شهر در داخل حوضه تغييراتي كه در طول مسير شاخه اصلي رودخانه داده مي‏شود از اصول علمي پيروي نكرده و بايستي يك سري اقداماتي در جهت بهبود اين وضع انجام شود . از جمله اين اقدامات مي‏توان به آزاد سازي حريم رودخانه ،‌توسعه عمودي شهر به جاي توسعه افقي آن ،‌خودداري از توسعه شهر در مركز حوضه ،‌اجراي طرحهاي آبخيز داري ، توسعه فضاهاي سبز و باغات و ....... نام برد.