تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/5/78

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر جواد خوشحال

نام و نام خانوادگي : داريوش رحيمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر محمدرضا کاوياني

بررسي رابطه شدت-مدت بارش و حجم سيلاب ناشي از آن در حوضه آبخيز سراب

چكيده

رساله متشكل از هفت گفتار و چهار فهرست ( مطالب ـ جداول ـ نمودار و نقشه) به همراه يك پيوست شامل مطالب ـ تصاوير ، نقشه‏ها و نمودار مي‏باشد . رساله در 150 صفحه تهيه و جمع‏آوري شده است و براي تكميل آن از روشهاي ميداني و كتابخانه و مقالات استفاده شده است و سعي شده است روابط موجود به شكل مدلها و روابط رياضي ارائه شوند.

براساس موضوع رساله سعي شده است مطالبي كه در رهيابي ما را ياري مي‏دهند بررسي شوند كه بدين منظور شش گفتار تهيه شده است كه در گفتار اول ، اهميت تحقيق و پيشينه تحقيق موقعيت كلي حوضه از نظر رياضي و جغرافيايي پرداخته شده است در رساله مذكور رابطه شدت ـ مدت بارش و سيلاب ناشي از آن در حوضه آبخيز سراب براساس داده‏هاي ثبت شده باران سنج موجود در حوضه يك رابطه نمايي است كه از فرم كلي I=a.tbتبعيت مي‏كند فراواني داده‏ها نيز با قانون گمبل برازش كامل دارد و همچنين رابطه شدت ـ مدت بارش و حجم سيلاب ناشي از آن براساس آمار ثبت شده يك رابطه‏اي مستقيم است كه ميزان همبستگي حجم سيلاب و دبي رودخانه و شدت ـ مدت بارش يك رابطه خطي كامل نيست بلكه با توجه به توزيع زماني بارش و رطوبت پيشين خاك (Amc) متفاوت مي‏باشد .