تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/6/79

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا کاوياني

نام و نام خانوادگي : مسعود چشم براه

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر محمدحسين رامشت

هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز شكستيان

چكيده

هيدروژئوموفولوژي يكي از شاخه‏هاي جغرافياي طبيعي است كه اشكال و ناهمواريهاي سطح زمين را در ارتباط با تأثير عمل آب در حالتهاي جامد ، مايع و گاز مورد بررسي قرار مي‏دهد.

حوضه آبريز شكستيان يكي از زير حوضه‏هاي رودخانه شاپور واقع در غرب استان فارس مي‏باشد كه بين مدارهاي'12/°51تا'33/°51 طول شرقي و '43/°29تا '10/°30عرض شمالي قرار گرفته است.

اين رساله در شش فصل تهيه گرديده كه در فصل اول كلياتي درباره موضوع مورد بحث ،‌ اهداف و فرضيات تعيين شده و موقعيت حوضه مورد مطالعه بحث شده است . در فصل دوم موقعيت زمين شناسي منطقه و تأثير رخساره‏ها ،‌ ساختمان و تكتونيك در شكل‏زايي حوضه مورد بحث قرار گرفته است . فصل سوم عوامل اقليمي و نقش آن در شكل‏زايي حوضه بررسي شده است . فصل چهارم خصوصيات فيزيكي حوضه و نقش آنها در شكل زايي مورد بررسي قرار گرفته و در فصل پنجم نقشه‏هاي سيستمهاي عرضي و ژئومورفولوژي حوضه ترسيم و مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاً فصل ششم نتيجه گيري و پيشنهادات را در بر مي‏گيرد.