تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/6/79

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر محمدحسين رامشت

نام و نام خانوادگي : يعقوب احمدي نژاد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مسعود معيري

پديده دياپيريسم و تاثير آن بر آلودگي رودخانه شور دهرم

چكيده

يكي از مهمترين محدوديت‏هاي منابع آبهاي سطحي در ايران مشكل شور شدن بر اثر عوامل مختلف طبيعي است . از جمله عوامل طبيعي كه باعث پايين آمدن كيفيت آبهاي سطحي مي‏شود سازندهاي زمين شناسي شوره ، مخصوصاً گنبدهاي نمكي ، است . رودخانه شور دهرم از جلمة‌ مهمترين منابع آبهاي سطحي در استان فارس است كه از زير حوضه‏هاي رودخانه مند كه جزئي از حوضة آبريز خليج فارس و درياي عمان است محسوب مي‏شود . با توجه به همبستگي بين طول آبراهه‏هاي با رتبه‏هاي مختلف از تشكيلات تبخيري شود گچساران با ميزان شوري رودخانه ، در حدود 3 تا 9 درصد از شوري زير حوضه‏هاي پايين دست رودخانه شور دهرم مربوط به اين تشكيلات است . شعبه اصلي رودخانه با رتبه 6 از ميان گنبد نمكي دهرود عبور مي‏نمايد پس از آن رودخانه فصلي كنار سياه با عبور از گنبد نمكي كنار سياه به آن مي‏پيوندد و در نهايت شاخة خوراب كه گنبد نمكي خوراب در انتهاي آن واقع شده ،‌ با عبور از اين گنبد نمكي به شعبه اصلي رودخانه مي‏پيوندد . در مجموع در حدود 95 درصد از شوري رودخانه از گنبدهاي نمكي سه گانه ذكر شده تأمين مي‏شود و به همراه سازندهاي تبخيري شور و چشمه‏هاي شوري كه خود از گبندهاي نمكي سرچشمه مي‏گيرند بطور متوسط سالانه در حدود 170000 تن املاح كه بيش از 70 درصد آن را نمك تشكيل مي‏دهد وارد رودخانه مي‏نمايد و باعث غير قابل مصرف شدن آب آنچه از جهت شرب و چه از جهت كشاورزي مي‏شود . در صورت تغيير مسير بخشي از رودخانه كه از گنبد نمكي دهرود عبور مي‏نمايد و جلوگيري از ورود چشمه‏هاي شور به آن ،‌ تا حدود زيادي از شدت شوري رودخانه كاسته مي‏شود . به نحوي كه بتوان در فصل زمستان از آب آن جهت مصرف كشاورزي بطور محدود استفاده گردد.