تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/3/79

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر حسنعلي غيور

نام و نام خانوادگي : محمدرضا صباغيه يزد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت-دکتر مسعود معيري

زمين ريخت شناسي و تاثير آن بر آبهاي سطحي مورد مطالعه حوضه سانيچ يزد

چكيده

همانطور كه از عنوان اين رساله مشخص است از جهتي مطالب به دو قسمت تقسيم مي‏شود ابتدا در مورد هر سر فصل بحث كلي و عمومي شده و سپس محل مورد مطالعه ( حوضة سانيچ) مورد بررسي قرار گرفته است . اين رساله در 6 فصل تنظيم شده كه به بررسي اين واحد جغرافيايي از نظر زمين شناسي ، اقليم شناسي ، ژئومورفولوژي و هيدرولوژي پرداخته شده است.

حوضه سانيچ با وسعت حدود 5/92 كيلومتر مربع در دامنه شمالي شيركوه واقع شده است . شيركوه خود با وسعت 1000 كيلومتر مربع يكي از توده‏هاي نفوذي ايران مركزي است كه با بررسيهاي سن شناسي انجام شده قدمتي 175 ميليون ساله دارد اين توده كه از جنس گرانيت است در پاره‏اي از قسمتها بوسيله آهك پوشيده شده . حوضه مورد مطالعه در قسمتي از شيركوه واقع شده كه قريب به اتفاق مساحت آن را گرانيت در بر گرفته است . عامل اصلي در شكل زايي حوضه حركات تكتونيك بوده چنانچه از نقشه‏هاي زمين شناسي برداشت مي‏شود جهت گيري دره‏ها منطبق بر گسلهاي اصلي و فرعي حوضه است از نظر آب و هوايي براساس روشهاي بكار گرفته شده اقليم حوضه نيمه خشك بوده گرمترين ماه سال مرداد ماه و سردترين آن ديماه مي‏باشد . خط صفر درجه در آذرماه در ارتفاع 3572 متري و در ديماه در ارتفاع 2931 متر است . زير حوضه سانيچ از 6 حوضه تشكيل شده كه حداقل 2120 متر و حداكثر 4050 متر را دارا است متوسط بارندگي سالانه حوضه 260 ميليمتر است.

در حوضه پس از تكتونيك عوامل درگيري چون حركت يخ ، عمل آب بصورتهاي متمركز و غير متمركز مؤثر در شكل گيري حوضه بوده‏اند . از سيركهاي يخچالي كه در دوران سرد بعنوان منبع تغذيه زبانه‏هاي يخچالي بوده امروزه نقش آبخوانها ار در تغذيه منابع آب زيرزميني تشكيل مي‏دهند اما استفاده از روش سيستمهاي ارضي از نظر كاربردي انجام گرفت كه دو تيپ عمده كوهستاني و دشتهاي دامنه‏اي است و تيپ كوهستاني نفش ضعيفي در كاربري اقتصادي دارا است . آنچه حائز اهميت است منطبق بودن آبراهه اصلي بر گسل مي‏باشد.

لذا جهت استفاده بهينه از آبهاي جاري حوضه نه تنها نبايد جلوي آنها را بوسيله سيل بندها گرفت بلكه بايد بوسيله لوله‏هاي سيماني يا فلزي آبهاي جاري را به مقاصد مورد مصرف رساند همچنين راه را براي مطالعه در زمينه شناخت بهتر گسل و جهت كشيدگي و شيب آن مهيا مي‏كند.