تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/3/78

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر حسنعلي غيور

نام و نام خانوادگي : حسينعلي اميني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مسعود معيري

آبريخت شناسي حوضه رودخانه چله گاه (زيرحوضه كارون شمالي )

چكيده

حوضه مورد مطالعه در منطقه لردگان جزء استان چهارمحال و بختياري مي‏باشد . در اين ارتباط پايان‏نامه مورد نظر در هفت فصل تنظيم گرديده و به مطالعه و بررسي آب در شكل دهي حوضه مي‏پردازد.

فصل اول شامل كليات است كه به شناخت اهميت موضوع ، موقعيت ، پيشينه تحقيق ، روش تحقيق و اهداف تحقيق پرداخته شده است.

در فصل دوم ، زمين شناسي حوضه مورد بررسي قرار گرفته است . حوضه كه در زاگرس چين خورده قرار دارد ، از واحدهاي سنگي و سازندهاي مختلف از پالئوسن تا كواترنر را در بر مي‏گيرد . بيشترين واحدهاي سنگي حوضه را سنگهاي آهكي در بر مي‏گيرد كه نقش فراواني در انحلال و شكل زايي حوضه دارد.

در فصل سوم به نقش عوامل اقليمي (‌دما ، يخبندان ، رطوبت و بارش) در شكل زايي حوضه پرداخته شده است . ميزان بارندگي متوسط حوضه 125/661 ميليمتر در سال است و دماي سالانه حوضه برابر با 15 درجه سانتيگراد مي‏باشد.

در فصل چهارم ،‌خصوصيات فيزيكي حوضه مورد مطالعه قرار گرفته و چگونگي تأثيرگذاري آن در شكل زايي حوضه بررسي گشته است . در اين ميان شيب متوسط حوضه 93/18 درصد است كه نقش زيادي در فرسايش و شكل زايي حوضه داشته است . متوسط دبي رودخانه چله گاه 2/1 متر مكعب در ثانيه مي‏باشد.

در فصل پنجم ،‌ به مطالعه پوشش گياهي و خاك حوضه پرداخته شده است . مهمترين پوشش گياهي حوضه درختان بلوط مي‏باشند كه در كاهش فرسايش و تغيير فرسايش از مكانيكي به شيميايي نقش دارند و در ارتباط با خاك حوضه نقشه سيستمهاي ارضي ، تهيه گرديده است.

در فصل ششم ،‌عوامل متعددي كه در شكل‏زايي حوضه دخالت داشته اند مورد بررسي قرار گرفته و نقش هر كدام در چگونگي فرسايش بيان شده و براساس آن ، نقشه ژئومورفولوژي حوضه تهيه گرديده است . ميزان رسوب خارج شده از حوضه توسط رودخانه چله گاه 92/8365 تن در سال است.

در فصل هفتم ،‌خلاصه مطالب فصلهاي قبل گفته شده و به نتيجه‏گيري از مطالعات انجام شده و ارائه پيشنهادهاي تحقيقاتي و كاربردي پرداخته شده است.