تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/78

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : مهندس علي عبدي

نام و نام خانوادگي : حميده زينالي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر محمدحسين رامشت

آب ريخت‏شناســي حوضه سهرين

چكيده

سيستم آبريز سهرين يكي از خرد سيستم‏هاي آبريز زنجانرود مي‏باشد كه حدود 5% از مساحت آبريز زنجانرود را در بر مي‏گيرد و سالانه به طور متوسط 350 ميليمتر بارش دريافت مي‏كند در حدود 6/0 متر مكعب بر ثانيه از آب زنجانرود را تامين مي‏كند . در اين نوشتار كه با ديدگاه سيستمي به موضوع نگريسته شده ، پس از بررسيهاي مختلف در زمينه اقليم ،‌ هيدرولوژي ، مرفولوژي و رسوب شناسي به ا ين نتيجه رسيده است كه در ارتفاعات بيش از 2100 متري آب و ساير عوامل ژئومرفولوژيك نقش فعالي در تغيير چهرة ناهمواريها بازي مي‏كند در حالي كه ارتفاعات كمتر از 1900 متر از پويائي كمتري برخوردارند و حالت نسبتاً پايدار دارند . بنابر اين هر گونه دستكاري در ارتفاعات بيش از 2000 متر مي‏تواند در تشديد سرعت فرسايش موثر باشد.