تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ميترا بلوکي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر جواد خوشحال-دکتر ايران غازي

تاريخ دفاع : 24/10/79

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : -

مطالعه و بررسي آلودگي هواي شهر اصفهان و عوامل اقليمي موثر بر آن

چكيده

رساله متشكل از شش فصل ، دو فهرست و يك مقدمه و 9 نتيجه گيري به همراه مجموعه‏اي از پيوستها شامل مطالب ،‌تصاوير ، نقشه‏ها ، جداول و نمودارها و .... مي‏باشد . اين رساله در 159 صفحه تهيه شده كه آمار و اطلاعات مورد نياز آن از طريق مراجعه به ادارات و سازمانهاي مختلف از قبيل سازمان محيط زيست اصفهان ، اداره كل هواشناسي اصفهان ، سازمان هواشناسي كشور ، شركت ملي نفت ، شركت ملي گازو ... جمع‏آوري و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

فصل اول رساله شامل كليات و مفاهيم مي‏باشد كه در آن مسائلي از قبيل هدف و روش تحقيق ، فرضيات ، پيشينه تحقيق و نيز اصلاحات و واژه‏هاي كليدي آن مطرح شده است.

در فصل دوم مهمترين آلاينده‏هاي هوا و تاثير آن بر موجودات زنده و غير زنده بيان گرديده و سعي شده كه انواع آلاينده‏ها از قبيل آلاينده‎‏هاي گوگردي ، تركيبات كربني ، تركيبات نيتروژن‏دار و نيز تاثير آنها بر انسان ، حويان ، گياه و مسائل اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.

فصل سوم درباره ارتباط آلودگي هوا با عناصر و عوامل اقليمي مي‏باشد كه در آن ارتباط آلودگي هوا با برخي از پارامترهاي اقليمي از قبيل تابش خورشيد ، قابليت ديد ، دما ، بارندگي ، فشار ، رطوبت و اينورژن مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل چهارم برخي از مهمترين عوامل جغرافياييشهر اصفهان از قبيل توپوگرافي ، پوشش گياهي ، آبهاي سطحي و شرايط اقليمي در ارتباط با آلودگي هوا مورد بررسي قرار گرفته و در بخش اقليم با استفاده از جداول و نمودار ضمن ارائه يك تصوير نسبتاً دقيق از وضعيت اقليم شهر اصفهان ، ارتباط پنج پارامتر اقليمي ( دما ،‌ رطوبت ، باد ، بارندگي و اينورژن) با آلودگي هوا در اين شهر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در آخر نقش عوامل سينوپتيك در اينجاد آلودگي هوا در شهر اصفهان بيان شده است . همچنين جمعيت شهر اصفهان بعنوان يكي از عوامل انساني موثر در آلودگي هوا نيز در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل پنجم منابع عمده توليد آلاينده‏هاي هوا در شهر اصفهان مطرح شده كه در آن سه منبع مهم آلودگي يعني صنايع ،‌وسايل نقليه و منابع خانگي و تجاري مورد بررسي قرار گرفته‏اند . در اين بخش سعي شده با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به ميزان مصرف سوخت در هر يك از اين منابع سهم هر كدام در آلودگي شهر اصفهان تعيين گردد . در آخر اين فصل عمده‏ترين آلاينده‏هاي موجود در هواي شهر اصفهان تعيين با استانداردهاي جهاني مورد مقايسه قرار گرفته است.

فصل ششم شامل نتيجه‏گيري و پيشنهادات است . در اين فصل 9 نتيجه كه از اين كار تحقيقي بدست آمده بيان شده و در آخر با توجه به امكانات طبيعي و انساني موجود در شهر اصفهان 9 مورد پيشنهاد جهت كاهش آلودگي هوا در اين شهر ارائه گرديده است.