تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/9/78

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : دكتر جواد خوشحال

نام و نام خانوادگي : عباسعلي اسپناني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر محمود هدايت

اقليم معماري جزيره كيـــــــــش

چكيده

توجه به انرژيهاي طبيعي و بهره‏گيري از آنها به منظور بهبود شرايط زندگي معلول عواملي چند مانند افزايش قيمت انرژي ، كاهش منابع فسيلي ، ملاحظات زيست محيطي وغيره است كه موجب روي آوري جهانيان به استفاده از انرژيهاي طبيعي به جاي انرژي فسيلي شده است كه از اين ميان توجه آنها به جنبه‎هاي مصرف انرژي در ساختمان موجب ابداع انواع تكنيكهاي طراحي اقليمي شده است كه اين تحقيق نيز در همين راستا صورت پذيرفته است.

در اين تحقيق ابتدا چهار فاكتور اصلي موثر بر آسايش انسان يعني دما ، تابش ، رطوبت نسبي و باد تحليل شده ، سپس به طبقه‏بندي آب و هوايي كيش پرداخته شده است.

معماري بومي به خاطر ارتباط نزديكش با اقليم به منظور الگوبرداري مورد توجه ويژه‏اي قرار گرفته است . براي دستيابي به شرايط آسايش انسان در ارتباط با اقليم ، بيوكليماي جزيره كيش در فصل پنجم بررسي و سپس به تعيين جهت مناسب ساختمان پرداخته شده است.

تحليل ساختار جداره‏ها در ارتباط با انتقال حرارت و بررسي پديده ميعان و نيز بررسي اقتصادي عايقكاري حرارتي در فصل هفتم و هشتم بررسي و در فصل نهم پيشنهادات مناسب براي ساختمان سازي در كيش ارائه گرديده است.