تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/7/78

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : دكتر سيد حسن حسيني ابري

نام و نام خانوادگي : علي قانعي اردکان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر محمدرضا كاوياني‌ -دكتر جواد خوشحال

تحليل اثرات اقليمي در توسعه كشت پسته دشت يزد ـ‌ اردكان

چكيده

يكي از وسيع‏ترين دشتهاي استان يزد ، دشت يزد ـ اردكان مي‏باشد كه طول جغرافيايي 53 درجه و 15 دقيقه تا 54 درجه و 50 دقيقه شرقي و در عرض جغرافيايي 31 درجه و 15 دقيقه تا 32 درجه و 45 دقيقه شمالي قرار دارد كه از جهت غرب و جنوب غرب به كوههاي شيركوه و از سمت شرق به كوههاي خرانق منتهي مي‏شود ، شمال آن را چالة عقدا و جنوب آن را كفه بهادران فرا گرفته است . اين منطقه يكي از وسيع‏ترين و مهمترين مناطق كشاورزي استان مي‏باشد كه 000/10 كيلومتر مربع وسعت دارد و شهرهاي اردكان ، ميبد ، اشكذر ، يزد و مهريز را در بر مي‏گيرد.

از لحاظ تشكيلات زمين‏شناسي جزيي از تشكيلات بزرگ فلات مركزي مي‏باشد كه داراي قديمي‏ترين تشكيلات زمين‏شناسي (پره كامبرين تا جوان ترين آن يعني هلوسن) است كه بخش اعظم رسوبات آن متعلق به دوره‏هاي مزوزئيك و سنوزوئيك مي‏باشد كه تقريباً انواع واحدهاي ژئومرفولوژيكي يك حوزه متكامل فرسايشي مناطق خشك و بياباني را شامل مي‏شود كه به دليل شرايط نامساعد خاك و پوشش گياهي سازگار با مناطق خشك در آن ديده مي‏شود.

اين منطقه جزء كمربند خشك فلات مركزي ايران با متوسط دماي 12 تا 19 درجه و نوسان رطوبتي پائين بين 30 تا 50 درصد و تبخير شديد بين 2200 تا 3200 ميليمتر همراه با بارشهاي اندك و نامنظم و اقليم آن از نوع اقليم بياباني و نيمه بياباني مي‏باشد كه علاوه بر محدوديتهاي آب و هوايي از لحاظ كمبود آب محدوديتهاي شوري و قليايي بودن ، نيز با مشكل روبروست . لذا با توسعه كشت پسته مي‏توان به استفاده هر چه بهتر از منابع اين دشت پرداخت . پس با توجه به سابقه طولاني و اهميت كشاورزي بالاخص كشت غالب منطقه (پسته ) تاثير عوامل طبيعي و انساني موثر در توليد و توسعه كشت پسته ، ساخت مدل اقليمي مراحل فنولوژيكي ( فازهاي رشد) براي سنين مختلف واريته‏هاي پايه نر و ماده ، تعيين آستانه حرارتي و رطوبتي ، تعيين رابطه هر يك از عناصر اقليمي با عملكرد محصول در واحد سطح در جهت شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و خاك ، شرايط اقليمي همچنين زمينه رقابتي محصول پسته با ديگر محصولات كشاورزي (از لحاظ سطح زير كشت و توليد) ، افزايش درآمد و علاقه‏مندي كشاورزان ، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته‏اند . بنابر اين عوامل و عناصر اقليمي دشت يزد ـ اردكان امكان توسعة كشت پسته در اين دشت را ميسر مي‏سازد . همچنين خصوصيات خاكهاي دشت يزد ـ اردكان براي كشت پسته محدوديت ايجاد مي‏كند در حاليكه امكان توسعه كشت پسته نسبت به ديگر محصولات غالب منطقه بيشتر مي‏باشد.