تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/3/80

رشته و گرايش : جغرافياي انساني -اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

نام و نام خانوادگي : لهراسب صدقي دهکردي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاوياني

بررسي اثرات اقليم بر كشت بادام با تاكيد بر سرمازدگي در حوزه‏هاي شهركردـ سامان

چكيده

اين رساله متشكل از 5 فصل و يك فهرست و يك پيشگفتار و يك نتيجه‏گيري به همراه با پيشنهادات و ارهكارها و مجموع از مطالب ، تصاوير ، نقشه‏ها وجداول مي‏باشد . اين رساله در 147 صفحه تهيه و جمع‏آوري شده است كه براي تكميل آن از كتابخانه‏هاي سازمان هواشناسي شهركرد و كتابخانه‏هاي دانشگاه اصفهان ،‌بهره گرفته شده است و همچنين نمونه گيري‏هايي كه در مزارع شهركرد و حوزه سامان همراه با كارهاي ميداني شده است توام با كارهاي ديگر براي اين رساله انجام گرفته است.

بر اساس داده‏هاي ثبت شده در ايستگاههاي هواشناسي شهركرد و پل زمانخان در حوزه‏هاي شهركرد و سامان و تعيين نوع اقليم و بررسي اثرات پارامترهاي اقليمي بر كشت بادام سفيد و مامايي ثبت مراحل رشد بادام در جداول فتولوژيكي ،‌مشخص گرديده كه حوزه شهركرد به دليل ارتفاع بالاتر و پائين بودن درجه حرارت ، براي تمام مراحل فتولوژيكي هر دو بادام ، تاخيري حدود 2 هفته‏اي نسبت به حوزه سامان دارند . اين امر نشان مي‏دهد كه خطر سرما زدگي در اين حوزه نسبت به حوزه سامان كمتر است ، بخصوص در نوع مامايي و بهترين راه مقابله با خطر سرما زدگي استفاده از روشهاي غير فعال حفاظتي مي‏باشد .