تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/7/79

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمود براتي

نام و نام خانوادگي : علي صباغي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر غلامحسين شريفي

بررسي انتقادي نمايشنامه نويسي در ايران از آغاز تا سال 1300 هـ . ش

چكيده

نمايشنامه به عنوان يكي از انواع ادبي ، رهاورد فرهنگ وادب مغرب زمين است كه در ايران پيشينه اي يكصد وپنجاه ساله دارد واز زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار پديد آمده وبه تدريج رونق يافته است . دربارة نمايشنامه نويسي به عنوان يكي از شاخه هاي ادبيات معاصر ايران كمتر تحقيق شده است وبه ويژه نقد وبررسي آن در محاق فراموشي مانده است . در اين پايان نامه تحت عنوان بررسي انتقادي نمايشنامه نويسي در ايران از آغاز تا سال 1300 هـ . ش طليعه نمايشنامه نويسي ايران در پنج فصل به ترتيب زير مورد بررسي وارزيابي قرار گرفته است:

فصل اول – نمايشنامه در ايران : گذشته نمايش ايران ، روند آشنايي ايرانيان با هنر تئاتر ونمايشنامه چيست از جمله موضوعاتي هستند كه در اين بخش بدانها پرداخته شده است.

فصل دوم – اصطلاحات ادبيات نمايشي : از آنجا كه اصول وتكنيك نمايشنامه نويسي در زبان فارسي اقتباس از ادبيات دراماتيك اروپاست بنابراين آشنايي با مفاهيم واصطلاحات نمايشي به منظور شناخت ، نگارش ونقد وبررسي يك نمايشنامه ضروري است . اصطلاحاتي نظير پيرنگ ، گفتگو ، كشمكش ، تك گويي وپرده و...

فصل سوم – نخستين نمايشنامه نويسان ايران : زندگينامة مختصر آغاز گران ادبيات نمايشي ايران به همراه توضيحاتي درباره آثارشان موضوع اين فصل است.

فصل چهارم – نقد وبررسي نمايشنامه هاي آغازين زبان فارسي – ارائه چكيدة يكي از آثار نمايشي نمايشنامه نويسان دورة مورد مطالعه ونقد وبررسي آن اثر از ديدگاه فن نمايشنامه نويسي ، موضوع اين فصل است.

فصل پنجم – كتابشناسي ادبيات نمايشي ايران : اين فصل در دو بخش فهرست كتابها وفهرست مقالات تدوين وتنظيم شده است . اين كتابشناسي كه در برگيرنده همه آثار ومتون نمايشي اين دوره است . علاوه بر آن همة آثاري را كه در بارة كليات ادبيات نمايشي وهنر تئاتر به صورت كتاب يا مقاله تاكنون چاپ ومنتشر شده است شامل مي شود.