تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/3/78

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمد فشارکي

نام و نام خانوادگي : ملک ناز محمدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان

تصحيح ديوان ولي دشت بياضي

چكيده

مولانا ولي دشت بياضي يكي از شعراي نامدار قرن دهم واز بزرگان مكتب شعري وقوع است . وي در دشت بياض قائن متولد شد ودر محضر استاداني چون مولانا نثاري توني تلمذ كرد وبه دربار پادشاهاني چون شاه طهماسب صفوي وشاه اسماعيل ثاني راه يافت واوايل دوران شاه عباس را نيز درك نمود . وي محضر گويندگان بزرگي چون ضميري اصفهاني ، محتشم كاشاني ووحشي بافقي را درك كرد وبا شاعران ديگري چون شكيبي اصفهاني ، ثنائي مشهدي ، وميرزا قلي ميلي معاشرت داشت . وي سرانجام در سال 1001 هـ . به فرمان عبدالله خان ازبك والي توران كشته شد.

ديوان اشعار او بيش از سه هزار بيت دارد كه براساس سه نسخه موجود در كتابخانة استان قدس رضوي ، سپهسالار وملك تصحيح شد . تصحيح اشعار او با هدف احياي يكي از كتب خطي زبان فارسي ودر دسترس قرار دادن اشعار اين شاعر ارجمند مكتب وقوع انجام گرفت.