تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/2/78

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد مرتضي هاشمي

نام و نام خانوادگي : منصور محمدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اسحاق طغياني

شرح صد غزل از عطار نيشابوري

چكيده

به دليل تاثير انكارناپذير عطار وانديشه هاي عرفاني او در شكوفايي ادبيات عرفاني فارسي ، لازم به نظر مي رسيد تا قدمي در راه شناخت ديدگاههاي اين عارف وارسته برداشته شود . در اين رساله صد غزل از شيخ فريدالدين عطار نيشابوري در حد توان شرح داده شده وروش كار براساس كتاب « حافظ نامه » انتخاب گرديده است . در انتخاب غزلها ، بيشتر فصاحت وبلاغت وزيبايي آنها ، وجود اصطلاحات عرفاني ، وجود نكات مبهم ونيازمند شرح ، وبالاخره سليقة شخصي نگارنده مورد توجه بوده است.

محتواي شرح غزلها را به اين صورت مي توان خلاصه كرد:

1-شرح الفاظ عبارات و تركيبات با مراجعه به فرهنگهاي معتبر

2-شرح اشارات داستاني واعلام شامل اعلام جغرافيايي ، شخصيتهاي اساطيري، قرآني وتاريخي

3-شرح اصطلاحات ، شامل اصطلاحات عرفاني ، نجومي ، موسيقي ، علمي وفقهي

4-اشاره به آرايه هاي ادبي

5-شرح ابيات دشوار وبه دست دادن معاني آنها به نثر ساده

در پايان رساله، فهرستي از واژه ها، اصطلاحات، تركيبات وموضوعات شرح شده، ذكر گرديده تا دسترسي به آنها آسان باشد.