تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/9/77

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمود براتي

نام و نام خانوادگي : مرتضي سيروس نجف آبادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مرتضي هاشمي

ساختار دستوري قصايد ناصرخسرو قبادياني

چكيده

بي شك بي همتاترين شاعر قصيده سرا در قرون اولية ظهور شعرفارسي ، ناصر خسرو قبادياني است . شعر ناصر آينة تمام نماي انديشه ها ومعتقدات والاي انساني ومذهبي اوست . شيوه سخن ناصر ، خاص خود اوست ومي توان آنرا از نمونه هاي برجستة اصيل ترين سبكي گفت كه به سبك خراساني مشهور است.

آنچه سبك ناصر را از ديگر شعراي معاصرش متمايز مي سازد ، سواي ويژگيهاي معنايي وصور خيال ، بخشي مربوط به ساختار دستوري شعر وي مي باشد . لذا آشنايي با زبان دستوري ناصر ما را در رفع وحل تعقيدات لفظي ومعنايي كه احيانا" از زهگذر ساختارهاي خاص دستوري در شعرش ايجاد شده ياريمان خواهد كرد . يكي از راههاي شناخت خبايا وزواياي شعر ناصر كه در پس الفاظ استوار او نهفته اند تدوين ساختار دستوري آثار اوست ، با تدوين ساختمان دستوري آثارشاعر سختكوش قباديان ، درك ودريافت بهتر وعميق تر مفاهيم بلند موجود در شعرش ، نيكوتر به دست خواهد أمد . با عنايت براين نكات اهداف اين پايان نامه را مي توان در موارد زير خلاصه نمود.

1-طرح ويژگيهاي خاص دستوري قصايد ناصر خسرو

2-بررسي وطرح سبك خاص ناصر خسرو در قصايدش كه از رهگذر ويژگيهاي دستوري حاصل شده است.

3-بررسي ساختار تركيبي ( نحوي ) وصرفي ( تجزيه ) قصايد ناصر