تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/7/77

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اسحاق طغياني

نام و نام خانوادگي : علي اکبر احمدي داراني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان

تصحيح « تحفه الملوك »

چكيده

يكي از مهمترين بخش هاي پژوهشهاي ادبي تحقيق در نسخه هاي خطي بازمانده از روزگاران گذشته است تا زمانيكه متني صحيح ومنقح از كتابي در دسترس نباشد ، هرگونه قضاوت راجع به آن از قاعدة تحقيق به دور است.

» تحفه الملوك » تصنيف علي بن ابي حفص بن فقيه محمود الاصفهاني ، كتابي است متعلق به اواخر قرن ششم واوايل قرن هفتم كه در پند واندرز به نگارش در آمده است . جداي از نثر فصيح اين كتاب ، اشعاري كه از شاعران آغازين زبان فارسي چون رودكي وابوشكور در اين كتاب نقل شده ، ارزش اين كتاب را چندين برابر ، و آن را در بعضي موارد تنها منبع اين اين اشعار نموده است.

بعد از كوشش فراوان هفت نسخه از اين كتاب دستياب شد وتصحيح آن براساس سه نسخه صورت گرفت و در برخي از موارد از نسخه چهارمي كه ضبط هاي قابل تاملي داشته ، استفاده شد.

مقدمه اي كوتاه راجع به « پند پارسي وتحفه الملوك » وهمچنين ، ويژگيهاي سبكي ومعرفي نسخه هاي اين كتاب در آغاز متن افزوده شد ، و براي برخي از حديث ها وروايت ها واعلام ، توضيحي با ذكر منبع در بخش يادداشتها آمد ، لغتها واصطلاحاتي كه نياز به توضيح وشرح داشتند در بخش واژه نامه و به صورت الفبايي درج گرديدند.

فهرست آيه هاي قرآني ، فهرست حديث ها وروايت ها وهمچنين فهرست راهنما كه كار مراجعه به متن را آسان تر مي كند و نيز تهية فهرست منابع وماخذ با نام « كتابنامه » از جملة پيوستهاي اين كتاب است.