تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 1/7/77

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : سيد احمد قاضي عسگر

نام و نام خانوادگي : حسين قربانپور آراني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان

تصحيح مثنوي نقش بديع از غزالي مشهدي (با مقدمه، توضيحات و تعليقات)

چكيده

مثنوي نقش بديع از غزالي مشهدي ( شاعر سدة دهم هجري ) است، اين مثنوي اثري است در حكمت وعرفان كه به پيروي از مخزن الاسرار نظامي سروده شده است ومقدمه اي كوتاه به نثر دارد.

در تصحيح اين متن از چهار نسخه خطي استفاده شده كه يك نسخه به عنوان نسخة اساس برگزيده شده و نسخه هاي ديگر با آن مقابله شده است. اين نسخه ها عبارتند از:

1-نسخة موجود در كتابخانة سلطنتي با تاريخ 1020 كه در تصحيح متن، نسخه اساس است.

2-نسخة موجود در كتابخانة مجلس شوراي ملي با تاريخ 1060 كه در پاورقي باعلامت « م » مشخص شده است.

3-نسخة موجود در كتابخانة بادليان آكسفورد كه با نستعليق اوايل سدة دوازدهم نوشته شده ودر پاورقي با علامت « ب » مشخص شده است.

4-نسخة موجود در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران كه با شكسته نستعليق سدة دوازدهم نوشته شده وتاريخ 1181 دارد ودر پاورقي با علامت « د » مشخص شده است.

در تصحيح متن، دقت زيادي شده وبراي آگاهي خواننده از تحول نسخه ها واختلاف كاتبان، تمام نسخه بدلها در پاورقي نقل شده است. به جز تصحيح متن كه كار اصلي است توضيحات وتعليقاتي هم به متن، اضافه شده است تا متن بيشتر قابل استفاده گردد. در توضيحات بيشتر واژه هاي كليدي واصطلاحهاي عرفاني معني شده ونيز نكاتي قابل ذكر در برخي ابيات بيان شده است. در توضيح واژه ها سعي شده است از فرهنگهايي استفاده شود كه از نظر زمان ومكان با متن تصحيح شده قرابتي دارند. در شرح اصطلاحهاي عرفاني متن هم تا حد ممكن به منابع اصلي عرفاني مانند مصباح الهدايه، رسالة قشيريه، كشف المحجوب ومرصاد العباد رجوع شده وآنچه در اين متون يافت نشده، مستقيما" ويا به نقل از فرهنگ اصطلاحات عرفاني نقل شده است. در توضيح اعلام واشخاص متن سعي شده است كه علاوه بر توضيح بسيار مختصري در باره آنها بيشتر دربارة موضوعي كه در بيت مطرح است تاكيد شود ودر بخش تعليقات نيز با توجه به نياز اين متن، فهرستهاي مختلف اعم از فهرست واژگان، فهرست آيات قران،، فهرست احاديث وسخنان مشايخ، فهرست اعلام متن وفهرست مأخذها تهيه شده است تا متن بيشتر قابل استفاده باشد.