تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/11/79

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي نوريان

نام و نام خانوادگي : محمدعلي پاکدل

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اسحاق طغياني

گويندگان اشعار فارسي كليله و دمنه

چكيده

نصرا... منشي ، در ترجمه ارجمندش از ابيات شاعران فارسي زبان به عنوان استشهاد و تمثيل سود برده است ،‌اما چون مخاطبانش همه از فضلا و دانشمندان بودند ، لازم نديده نام شاعر را بياورد اين كار باعث شد كه ديگران نيز از او پيروي كرده و در آثار خود نام شاعران را ذكر نكنند.

از آنجا كه اشعار استادان قبل از ختم قرن ششم ، ارزش و نفاست بسيار دارد ،‌بر آن شديم تا گويندگان ابيات را بيابيم.

در مقدمه ،‌ مراحل آوردن كتاب كليله و دمنه از هند به ايران و ترجمه‏هاي متعدد از آن كتاب مورد بحث قرار گرفته است.

در بخش بعد ،‌ تضمين شعر در ميانة نثر و مراحل و خصوصيات آن بررسي شده و گويندگان اشعار فارسي كليله و دمنه در حد توان مشخص شده‏اند.

ابيات اضافي كه در كليله و دمنه عبدالعظيم قريب آمده است ، مشخص شده و در پايان ابيات و مصراعهايي كه كاملاً با نثر كليله و دمنه پيوند خورده و شناخت آنها از نثر آن كتاب بسيار دشوار بود ،‌ تبيين شده است.