تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/6/79

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اسحاق طغياني

نام و نام خانوادگي : علي آقايي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مرتضي هاشمي

شرح صد غزل از سلمان ساوجي

چكيده

به دليل معاصر بودن سلمان با شاعر نامي ايران لسان الغيب حافظ شيرازي و نزديك بودن سبك و شيوة ايشان ، لازم به نظر مي‏رسيد تا قدمي در راه شناخت اشعار و ديدگاههاي اين شاعر بزرگ برداشته شود . در اين رساله صد غزل اول ديوان او انتخاب گرديد تا هر چه در اين غزلها مي‏باشد شرح داده شود و اگر ديگري قصد ادامة كار را داشت از غزل صد به بعد را مورد نظر قرار دهد تا انشاءا... همة‌ ديوان سلمان شرح داده شود.

محتواي شرح غزلها را مي‏توان به صورت خلاصه كرد :

1-شرح لغات ،‌ تركيبات با مراجعه به فرهنگهاي معتبر

2-اشاره به نكات دستوري و آرايه‏هاي ادبي

3-شرح اصلاحات عرفاني ،‌موسيقي ،‌ علمي و فقهي

4-شرح ابيات و به دست دادن معاني آنها به نثر ساده

5-در پايان رساله ، واژه‏نامه شامل : واژه‏ها ،‌ تعبيرها و فهرست آيات و احاديث ذكر گرديده تا دسترسي به آنها آسان باشد.